Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Reklama
Nabór od 28.05.2019 do 19.06.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 219,096 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Oferent, który będzie prowadził Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży udzieli schronienia osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową (bezdomność) potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki opieki całodobowej.

FUNKCJONOWANIE

Oferent, który będzie prowadził Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zobowiązany będzie do zapewnienia 15 miejsc zgodnie ze standardem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

POSTĘPOWANIE PRZY PRZYJĘCIU

Zleceniodawca ustala następujące zasady przyjmowania osób do Domu:

 • Osoby mogą być kierowane do schroniska tylko na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław,
 • osoba skierowana do Domu jest zobowiązana do podpisania i realizowania kontraktu socjalnego o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej,
 • osobie skierowanej ustalana jest odpłatność za pobyt w drodze decyzji administracyjnej.
  Środki finansowe uzyskiwane z wpłat za pobyt stanowią dochód Gminy Wrocław.

Zleceniobiorca może pobierać dodatkowe opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Dom, przy czym korzystanie z tych usług jest dobrowolne i nie może warunkować prawa do pobytu w Domu.

Przyjęcie do Domu może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika Zespołu
ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław.

POBYT

W trakcie pobytu w Domu mieszkaniec jest zobowiązany do podjęcia intensywnej pracy w celu zmiany swojej sytuacji. Oferent zobowiązany będzie do podjęcia intensywnych działań mających na celu wyprowadzenie mieszkańca z sytuacji kryzysowej.

OPUSZCZENIE DOMU

Mieszkaniec może stracić prawo pobytu w Domu na skutek:

 1. Korzystania z przyznanego świadczenia w postaci pobytu w Domu w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem, w szczególności rażącego złamania regulaminu placówki,
 2. Zmiany sytuacji osobistej lub materialnej, która powoduje, że korzystanie ze świadczeń w postaci pobytu w Domu nie jest konieczne lub celowe,
 3. Nie podejmowania działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji życiowej i wyjście
  z sytuacji kryzysowej w tym brak zgody na podpisanie lub realizację kontraktu socjalnego.
 4. We wskazanych wyżej sytuacjach Dom informuje pisemnie Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław w celu ewentualnego wydania decyzji zmieniającej decyzję kierującą do Domu.

DOKUMENTACJA

W celu dokumentowania pracy z mieszkańcem Domu prowadzona jest przez pracowników placówki indywidualna karta każdego mieszkańca oraz dokumentacja zbiorcza.

Dokumentację indywidualną mieszkańca będzie stanowić: opinie osób przyjmujących do placówki, opinie specjalistów oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu planu pracy z mieszkańcem m. in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • ostatni adres zamieszkania,
 • numer tel. i nazwisko kuratora, jeśli osoba skierowana go posiada,
 • data przyjęcia do Domu,
 • podpisane przez mieszkańca zobowiązanie o zapoznaniu się z regulaminem Domu,
 • uwagi o postępach mieszkańca.

Wgląd do dokumentacji ma personel Domu, kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób bezdomnych i Uchodźców MOPS Wrocław lub inni pracownicy upoważnieni przez Dyrektora MOPS Wrocław.

Dokumentacja , o której mowa w pkt. 2 stanowi dokumentację wewnętrzną Domu i gromadzona jest do celów realizacji przyjętego przez mieszkańca kontraktu socjalnego oraz okresowej oceny jego wyników i udostępniona może być mieszkańcowi, osobom trzecim (po wyrażeniu zgody przez mieszkańca) lub podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Prawo do wglądu do dokumentacji wewnętrznej Domu przysługuje także osobom uprawnionym do kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów i umowy na realizację zadania.

Oferent, który będzie prowadzić Dom zobowiązany będzie do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu (zwanym w ogłoszeniu MOPS Wrocław), w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oraz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne.

Obsługę z zakresu usług pracownika socjalnego – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - zapewnia Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Reklama