Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym

Reklama
Nabór od 27.05.2019 do 17.06.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Cel zadania:

Celem zadania publicznego nr 1: jest wspieranie działań ukierunkowanych na zindywidualizowane wsparcie zmierzające do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności i niezależności. Celem zadania publicznego nr 2: jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz włączanie społeczne tych osób.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

 • Zadanie nr 1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  - mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  - rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  - usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
  (dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności; jeżeli beneficjentami ostatecznymi będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej wówczas zakres merytoryczny zadania nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika warsztatu, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, terapii przygotowanym przez radę programową warsztatu; w zadaniu nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń lub sprzętu należącego do warsztatów terapii zajęciowej) - 120.000,00 zł;
 • Zadanie nr 2. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  (w imprezach integracyjnych co najmniej 50 % uczestników muszą stanowić osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności) - 180.000,00 zł.

W ramach konkursu nie będą dofinansowane następujące działania: turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, wczasy wypoczynkowe, wycieczki, noclegi i wydawnictwa.

Ważne informacje o konkursie:

 • suma środków do rozdysponowania w konkursie: 300.000,00 zł;

 • wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania, na wkład własny składa się: a) wkład własny finansowy, b) wkład własny osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków, c) wkład własny rzeczowy rozumiany jako np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia lub jako zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie;

 • koszty administracyjne nie mogą przekraczać 10 % wnioskowanej kwoty dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania);

 • jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu własnego osobowego stosuje się następujący przelicznik: stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 zł brutto;

 • jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu własnego rzeczowego stosuje się następujace przeliczniki: a) przeciętna stawka rynkowa za najem pomieszczeń, maszyn, urządzeń etc., b) stawka godzinowa za wykonanie określonej usługi nie może być wyższa niż 80,00 zł brutto;

 • nabór ofert trwa do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 23.59;

 • do dnia 19.06.2019 r. do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8, 91-302 Łódź, podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego). Do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niezbędnych załączników (jeśli dotyczy):
  a) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów - w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika, b) oświadczenie oferenta/-ów o nieotrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON lub/i z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane w roku 2019, określone w ofercie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów;

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 13 września 2019 r.;

 • termin realizacji zadania: od 01 października 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.;

 • jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

 • ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Na co zwrócić uwagę:

 • do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujący warunek: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego - zadanie zgłaszane do otwartego konkursu ofert musi mieć charakter regionalny - uczestnicy zdania wyłącznie z terenu województwa łódzkiego, uczestnicy zadania nr 1, z co najmniej dwóch powiatów województwa łódzkiego, zadania nr 2, z co najmniej pięciu powiatów województwa łódzkiego;

 • w punkcie III.1 oferty "Tytuł zadania publicznego" należy podać tytuł zadania publicznego ustalony przez oferenta/-ów (nazwa własna zadania);

 • w punkcie III.3 oferty "Syntetyczny opis zadania" należy wskazać priorytet/typ projektu/typ zdania wskazany w ogłoszeniu;

 • w punkcie IV.1 oferty "Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne" należy podać informację o prowadzonej działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem - określenie celów statutowych;

 • wkład własny osobowy wliczany jest do kosztów całości zadania tylko jeśli został uwzględniony w pkt. V.B oferty "Źródła finansowania kosztów realizacji zadania";

 • wkład własny rzeczowy wliczany jest do kosztów całości zadania tylko jeśli został uwzględniony w pkt. V.B oferty "Źródła finansowania kosztów realizacji zadania".

Reklama