Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Finansowanie tzw. wkładu własnego

Reklama
Nabór od 27.05.2019 do 16.09.2019 15:30
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice.

RODZAJ ZADANIA:

  1. Konkurs dotyczy udzielenia dotacji podmiotom uprawnionym na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego”,

  2. Konkurs obejmuje realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 8 ust. 4 „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” przez podmioty uprawnione określone w art. 3 ust. 3 ustawy,

  3. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 118, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

Oferty złożone w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Oferty złożone po terminie lub sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Pierwszy termin składania ofert upływa 15 czerwca 2019 r. Następne terminy składania ofert mijają 15-tego dnia każdego miesiąca jednak nie później niż do 15 września 2019 r. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim

Oferty, które wpłyną po dniu 15 września 2019 r. nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama