Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 27.05.2019 do 10.07.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania

„Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”.

Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy. W szkoleniu weźmie udział 75 osób, tj. 3 grupy, każda z nich po 25 osób.

Szkoleniewinno być przeprowadzone m.in. w formie: mini-wykładów oraz form aktywizujących, tj., ćwiczeń indywidualnych i grupowych, gier zespołowych, burzy mózgów, warsztatów, dyskusji. Przewiduje się realizację szkolenia poza Szczecinem, na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Cele zadania

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego celem jest:

1) usprawnienie komunikacji w relacji wychowawca – wychowanek,

2) wyposażenie w wiedzę z zakresu metod i technik wychowawczych oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych,

3) ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją ze strony wychowanków,

4) zapoznanie ze specyfiką problematyki dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (specyficzne role, mechanizmy obronne, problem identyfikacji z agresorem),

5) wprowadzenie elementów profilaktyki pierwszorzędowej odnośnie choroby alkoholowej oraz nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań ryzykownych w kontekście stosowania środków psychoaktywnych oraz rozpoznawania zachowań agresywnych i przemocowych w odniesieniu do jednostki i grupy,

6) ćwiczenie rozpoznawania u dziecka objawów ekspozycji na przemoc w rodzinie (czy było świadkiem, czy ofiarą, czy są to trwałe traumy, czy utworzyły się sztywne obrony).

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama