Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

Reklama
Nabór od 24.05.2019 do 14.06.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 270 tys. PLN
Mężczyźni, Bezdomni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

Opis konkursu:

Zadanie polegać ma na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Noclegownia zapewnia schronienie świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Funkcjonowanie noclegowni określa regulamin organizacyjny przedstawiony jako załącznik do oferty przygotowany przez kierownika placówki. O każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu oferent powiadamia kierownika Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu.

Oferent zapewni nocleg osobom bezdomnym w sposób ciągły przez 7 dni w tygodniu od godzin wieczornych do porannych (w wyjątkowych okolicznościach np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne, chorobę stwierdzoną przez lekarza, osoba bezdomna może pozostawać w noclegowni całą dobę).

Oferent będzie zapewniał w noclegowni w okresie wyższych temperatur 120 miejsc noclegowych.
W okresie niskich temperatur przynajmniej od 1 listopada do 31 marca noclegownia zapewni minimum
200 miejsc noclegowych.

Pobyt w noclegowni nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy łącznie w ciągu roku, w innym przypadku Zleceniobiorca będzie zobowiązany do podjęcia intensywnej pracy nad klientem i zawarcia - pomiędzy nim a pracownikiem socjalnym Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu -Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Oferent będzie zobowiązany do rzetelnego prowadzenia rejestru mieszkańców noclegowni. W dokumentacji należy zamieścić:

  1. pełne imię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres ostatniego zameldowania na pobyt stały,
  4. ewentualnie nr PESEL,
  5. krótki opis sytuacji życiowej, która jest powodem korzystania z pomocy dofinansowanej ze środków Gminy Wrocław.

W dokumentacji tej znajdzie się również informacja o pobytach w noclegowni oraz Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności w przypadku pobytu dłuższego niż łącznie 3 miesiące. Wgląd do dokumentacji ma kierownik noclegowni, kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu, z-ca kierownika Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu lub inni pracownicy upoważnieni przez dyrektora MOPS we Wrocławiu.

Oferent, który będzie prowadzić noclegownię zobowiązany będzie do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oraz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne.

Reklama