Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku

Reklama
Nabór od 24.05.2019 do 13.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 1,97 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Cel zadania:

Rezultaty zadania:

Poprawa funkcjonowania społecznego odbiorców zadania – osób niepełnosprawnych z terenu Ursynowa i ich rodzin; zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Ursynowa; wzrost partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin; przełamywanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności; wzrost poziomu integracji mieszkańców Ursynowa.

Oczekiwania:

1) Zapewnienie, w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie osobom niepełnosprawnym oferty zajęć oraz usług obejmujących:

a) treningi funkcjonowania w codziennym życiu;

b) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

c) zajęcia usprawniające, turystyczno-rekreacyjne, sportowe;

d) niezbędną opiekę.

Usługi oferowane w ramach ośrodka wsparcia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, powinny odbywać się indywidualnie i/lub grupowo i obejmować m.in.: opiekę i nadzór, karmienie i naukę samodzielnego spożywania posiłków, wykonywanie czynności z zakresu higieny osobistej, ułatwianie przemieszczania, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wsparcie w komunikowaniu się, poszerzanie wiedzy ogólnej i utrzymywanie umiejętności szkolnych, warsztaty kulinarne, dożywianie, zajęcia ruchowe, poradnictwo psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne,

Szczegółowy zakres świadczonych usług i realizowanych działań wymaga konsultacji i akceptacji Zleceniodawcy. Akceptacja odbędzie się przed podpisaniem umowy poprzez zaakceptowanie oferty w jej ustalonym końcowym brzmieniu.

2) Organizowanie i prowadzenie maksymalnie 5 miejsc okresowego całodobowego pobytu, w sytuacji kryzysu i braku możliwości zapewnienia opieki i wsparcia osobie z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania, w tym w ramach tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz treningów samodzielności dla odbiorców zadania.

Zasady korzystania z tego rodzaju wsparcia określi regulamin przygotowany przez Zleceniobiorcę, wymagający akceptacji Zleceniodawcy. Akceptacja regulaminu odbędzie się przed podpisaniem umowy.

3) Organizowanie, poza godzinami w których realizowane będą działania wskazane w pkt 1, w dni powszednie oraz w weekendy, działań animacyjnych i integracyjnych adresowanych do mieszkańców Ursynowa.

Zleceniobiorca powinien przygotować ramową koncepcję realizacji ww. celu oraz plan działań. Ww. dokumenty, jak również zmiany w ich zakresie, muszą być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę. Akceptacja ramowej koncepcji realizacji ww. celu oraz planu działań odbędzie się przed podpisaniem umowy. O realizowanych działaniach Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę na bieżąco w trakcie trwania umowy.

Ww. działania Zleceniobiorca może realizować samodzielnie lub przy udziale partnerów społecznych: organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, harcerzy, grup sąsiedzkich, lokalnych itp. Udostępnienie pomieszczeń podmiotom i osobom realizującym ofertę animacyjną adresowaną do mieszkańców Dzielnicy Ursynów może następować odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadkach pobierania opłat przez Zleceniobiorcę od podmiotów prowadzących działalność adresowaną do mieszkańców Dzielnicy Ursynów, za wiedzą i akceptacją Zleceniodawcy, tj. Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Ursynów, środki finansowe pozyskane z tego tytułu powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektu, działań merytorycznych adresowanych do mieszkańców Ursynowa w ramach zadania lub statutowej działalności Zleceniobiorcy. Przestrzeń ośrodka powinna być także nieodpłatnie udostępniana na działania w zakresie wzmacniania wspólnoty lokalnej, wzmacniające współpracę między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Ursynowa oraz w celu organizacji przedsięwzięć organizowanych przez Dzielnicę na rzecz mieszkańców. Podmiot realizujący zadanie wprowadzi regulamin udostępniania i korzystania z pomieszczeń, przy akceptacji Zleceniodawcy. Akceptacja regulaminu odbędzie się przed podpisaniem umowy.

Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które:

 1. ukończyły naukę szkolną;
 2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym lub równoważne;
 3. nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej.

Wymagane jest złożenie przez uczestnika (opiekuna) oświadczenia, że: jednocześnie nie jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej
oraz prowadzi centrum życiowe na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zadanie adresowane jest do 40 osób spełniających powyższe warunki (co najmniej 30 osób średniotygodniowo). Dopuszcza się zmniejszenie liczby odbiorców do nie mniej niż 30 osób (nie mniej niż 25 osób średniotygodniowo) w przypadku, kiedy część odbiorców będą stanowiły osoby ze sprzężeniem niepełnosprawności wymagające zwiększonej opieki i warunków odpowiednich do ograniczeń sensorycznych. Fakt zmniejszenia łącznej liczby odbiorców poniżej 40 osób musi być uzgodniony ze Zleceniodawcą, któremu Zleceniobiorca przedstawi na piśmie do akceptacji argumentację zmniejszenia liczby uczestników do liczby jw. opartą na dokumentacji uczestników.

Adresatami działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy lub osoby, dla których Dzielnica Ursynów stanowi centrum życiowe - dorośli, młodzież oraz dzieci, w szczególności rodziny z małymi dziećmi, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem.

Zasady działania:

 1. Ośrodek wsparcia działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom.
 2. Ośrodek wsparcia działa w oparciu o regulamin, opracowany przez Zleceniobiorcę, wymagający akceptacji Zleceniodawcy. Regulamin ośrodka musi określać: nazwę podmiotu prowadzącego ośrodek wsparcia, rodzaje świadczonego wsparcia, grupy osób uprawnionych do korzystania z ośrodka wsparcia, zasady przyjmowania i relegowania z placówki, obowiązki i uprawnienia podopiecznych placówki (w tym ewentualnie informację o sposobie informowania o nieobecności podopiecznego w ośrodku), informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu, zasady odpłatności, jeżeli jest ona stosowana, zasady korzystania z części całodobowej placówki oraz zasady przetwarzania danych osobowych dot. odbiorców zadania. Oferent musi zawrzeć w ofercie konceptregulaminu placówki zawierający ww. informacje.
 3. Organizacja prowadząca ośrodek wsparcia ma obowiązek prowadzenia listy oczekujących na przyjęcie.
 4. Działania wobec uczestnika realizowane są na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Wymagane jest prowadzenie oceny początkowej, monitoringu zaplanowanych działań oraz ich okresowej min. 6 miesięcznej oceny.
 5. Ośrodek wsparcia realizuje działania na postawie planu pracy. Podmiot realizujący zadanie przedstawi Zleceniodawcy w formie pisemnej plan pracy ośrodka. Plan pracy ośrodka na rok 2019 zostanie przedstawiony przed podpisaniem umowy, natomiast plan pracy na kolejne lata realizacji zadania – przed przekazaniem transzy dotacji na poszczególne lata.
 6. W ramach realizacji zadania ośrodek wsparcia może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Usługi transportowe mogą być świadczone przez asystenta wspierającego w podróży.

Kadra:

 1. Organizacja realizująca zadanie jest zobowiązana do zatrudniania specjalistów w obszarach prowadzonego wsparcia w zależności od potrzeb uczestników.
 2. Do realizacji zadania mogą zostać zatrudnione lub zaangażowane, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w ośrodku wsparcia.
 3. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników lub zaangażowanie osób realizujących świadczenia w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność świadczenia tych usług.
 4. W ośrodku wsparcia mogą być zatrudniani inni pracownicy, niezbędni do prawidłowej realizacji zadania.
 5. Osoba kierująca realizacją zadania jest obowiązana posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 6. Dopuszcza się korzystanie z usług wolontariuszy – wówczas wymagane są umowy wolontarystyczne, wraz z zakresem obowiązków oraz wykaz przepracowanych godzin.
 7. Pracownicy oraz osoby zaangażowane w ośrodku wsparcia muszą dbać o wysoką jakość świadczenia usług, ich adekwatność i jak najwyższą skuteczność, kierować się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz szanować ich godność i prawo do samostanowienia, zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące uczestników uzyskane w trakcie wykonywania pracy lub świadczenia usług, na bieżąco i rzetelnie dokumentować pracę.

Dokumentacja:

a) W ośrodku wsparcia prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna.

b) Dokumentacja zbiorcza ośrodka służy dokumentowaniu realizacji działań w ramach planu pracy.

c) Dokumentacja indywidualna uczestników jest gromadzona do celów realizacji indywidualnych IPD oraz okresowej oceny postępów wyników. Udostępnienie dokumentacji osobom trzecim wymaga pisemnej zgody uczestnika lub opiekuna.

d) Prawo wglądu do dokumentacji zarówno zbiorczej jak i indywidualnej przysługuje pracownikom Zleceniodawcy, upoważnionym do kontroli realizacji zadania.

e) Czynności przetwarzania danych osobowych muszą odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniający ochronę tych danych.

Opłaty:

Dopuszcza się pobieranie opłatności od odbiorców zadania (np. dopłaty uczestników do posiłków spożywanych w ośrodku). Opłaty od uczestników mogą stanowić wkład finansowy organizacji. Szczegółowe zasady pobierania opłat od uczestników zadania Zleceniobiorca określi w regulaminie ośrodka.

Wskaźniki:

 1. liczba uczestników ośrodka – osób z niepełnosprawnością, w liczbie stałej minimum 40 osób, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia tej liczby do co najmniej 30, w przypadku występowania u odbiorców niepełnosprawności sprzężonej;
 2. liczba zrealizowanych godzin merytorycznych w ośrodku na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników zadania: osobno dla poszczególnych działań wymienionych w części „Oczekiwania”;
 3. Liczba wydarzeń z udziałem mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych działających w ośrodku na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz społeczności lokalnych i sąsiedzkich,angażujących się w działania wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizujących działania na rzecz społeczności lokalnej w ośrodku przy ul. Belgradzkiej 33.

Harmonogram realizacji zadania powinien obejmować:

 1. Stworzenie koncepcji funkcjonowania, zakresu pracy i zadań ośrodka przy ul. Belgradzkiej 33 oraz sposobu korzystania z obiektu i przestrzeni udostępnionej przez Dzielnicę;
 2. Stworzenie regulaminu ośrodka, zawierającego m.in. informacje określone w części „Zasady działania”;
 3. Przeprowadzenie rekrutacji kadry ośrodka;
 4. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników;
 5. Stworzenie grafiku zajęć;
 6. Bieżące animowanie wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej, organizowanie przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, podnoszących świadomość w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością, przełamujących stereotypy dotyczące niepełnosprawności, promujących aktywność wolontariacką, działania rozwijające pasje i zainteresowania mieszkańców i tworzenie ich kalendarza z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym;
 7. Promocja miejsca oraz działań wśród mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji, w tym również w Internecie, oraz systematyczne przesyłanie informacji o planowanych wydarzeniach do Zleceniodawcy z wyprzedzeniem umożliwiającym efektywna komunikację i upowszechnienie wydarzeń, inicjatyw i innych informacji;
 8. Sporządzenie sprawozdania z działalności ośrodka zawierającego propozycje dalszych kierunków działań tego miejsca.

Miejsce realizacji zadania publicznego:

 1. Ośrodek, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, będzie miał swoją siedzibę w parterowym budynku przy ul. Belgradzkiej 33, posadowionym na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 235 m² i powierzchni zabudowy 525,04 m². Wokół budynku znajduje się teren zagospodarowany, integralnie związany z terenem zabudowy, taki jak pas zieleni wokół budynku, niewielki plac o przeznaczeniu rekreacyjnym z ławkami, parking, chodniki (dojścia) i dojazdy. Nieruchomość jest własnością m.st. Warszawy i znajduje się w zasobach Dzielnicy Ursynów. Powierzchnia użytkowa wynosi 368,11 m², w tym powierzchnia użytkowa podstawowa 303,04 m² i powierzchnia użytkowa pomocnicza 65,07 m². Szczegółowy układ pomieszczeń określa rzut parteru, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy dzierżawy ww. obiektu jest złożenie wniosku o dzierżawę nieruchomości w trybie Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania przez podmiot wyłoniony w niniejszym konkursie, jest zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres tożsamy z okresem realizacji zadania.

 3. Budynek ośrodka w całości dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; został on wybudowany i wyposażony ze środków m.st. Warszawy.

 4. Budynek jest wyposażony w mienie ruchome zakupione przez Dzielnicę Ursynów, w tym wyposażenie specjalistyczne. Wyposażenie stanowiące m.in. zabudowę kuchenną, stoły i krzesła, regały, łóżka i szafki w części całodobowej, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, małe AGD, sprzęt RTV, będzie udostępnione użytkownikowi protokolarnie na okres realizacji zadania – szczegółowy wykaz wyposażenia będzie stanowił załącznik do umowy dzierżawy.

 5. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Kontakt pod nr telefonu: 22 443-72-79, 22 443-72-83.

 6. Ubezpieczenie nieruchomości, dostawy ciepła, wody, energii elektrycznej, teletechniki (internet) oraz sprzątanie nieruchomości, wywóz odpadów stałych będą odbywały się na podstawie umów zawartych przez dzierżawcę z dostawcami. Wobec tego kosztorys zadania musi obejmować opłacenie tych kosztów bieżących w trakcie funkcjonowania ośrodka. W kosztorysie należy także uwzględnić podatek od nieruchomości.

 7. Aktualna stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości na działalność fundacji, stowarzyszeń – niedochodową wynosi 0,10 zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni liczona oddzielnie za grunt zabudowany i niezabudowany.

Reklama