Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie prowadzenie w dzielnicy Ursynów...

Reklama
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie prowadzenie w dzielnicy Ursynów magazynów: rzeczowego i żywnościowego
Nabór od 24.05.2019 do 13.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 397,05 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Cel zadania:

Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.

Rezultaty zadania:

Poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin i osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe; zmniejszenie poziomu zjawiska ubóstwa i występującej w konsekwencji marginalizacji społecznej mieszkańców Ursynowa; poprawa funkcjonowania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adresaci:

Adresatami zadania są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ubogie, dotknięte lub zagrożone wykluczeniem społecznym będące mieszkańcami m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Realizator, w miarę możliwości, umożliwi korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zakres i warunki realizacji zadania:

Baza lokalowa:

Lokal na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o uregulowanej sytuacji formalno-prawnej (wieloletnia umowa najmu, użyczenia, prawo własności) zapewniający prawidłową realizację zadania.

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywania informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą.

Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania:

Środki finansowe, otrzymane w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu zakupu samochodu niezbędnego do realizacji zadania pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego.

Wskaźniki:

  • liczba rodzin bez skierowania, którym udzielono pomocy.
  • liczba rodzin skierowanych do udzielenia pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • rodzaj udzielonej pomocy,
  • liczba osób objętych pomocą,

Zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji odbiorców oraz ewidencji przekazanych artykułów.

Prowadzenie magazynu żywności musi odbywać się zgodnie z zasadami higieny żywności.

Wymagane jest zapewnienie oddzielnych pomieszczeń dla pozyskanych artykułów rzeczowych i żywnościowych.

Konieczne jest niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności. W przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania.

Organizacja realizująca zadanie musi dysponować magazynem i powierzchnią do przechowywania darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w miejscu dogodnie skomunikowanym z większością obszaru Dzielnicy. Przechowywanie artykułów spożywczych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny określone w obowiązujących przepisach prawa.

Usługa musi być dostępna co najmniej dwa razy w tygodniu, nie krócej niż pięć godzin dziennie.

Organizacja realizująca zadanie na podstawie zawartego porozumienia musi prowadzić współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakresie kierowania odbiorców zadania, informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców.

Zadanie musi być wykonywane na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności na rzecz mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama