Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Promocja społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 14.06.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego.

Cel konkursu

Szeroko rozumiane działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu powinny być realizowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności poprzez organizację:

· akcji społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej,

· warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności pozwalające na czynny i aktywny udział w życiu społecznym województwa śląskiego,

· konferencji/wykładów mających istotny wpływ na aktywność obywateli w sprawach publicznych,

· działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym,

· zajęć promujących szeroki dialog obywatelski,

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje społeczne.

Oferty, należy składać w terminie do 14 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lipca 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 31 października 2019 roku.

Reklama