Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs PFRON: pilotażowy program „ABSOLWENT”

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 24.07.2019 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w dniu 23 maja 2019 roku, konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest wsparcie osób niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych.

Dla adresatów programu (tj. szkół wyższych, organizacji pozarządowych lub zawiązanych przez nich partnerstw), obok możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, program jest ofertą rozwoju i stabilnego wzrostu potencjału.

Niniejszy konkurs został ogłoszony w oparciu o nowe, korzystne rozwiązania, przyjęte do programu uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku, które dają szansę na udział w programie dodatkowej, szerokiej grupie biernych zawodowo osób niepełnosprawnych, posiadających wyższe wykształcenie.

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:
  1. obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  2. obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
   1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
   2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
   3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
  3. obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.
 2. Realizacja Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - jest obligatoryjna.
 3. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 4. Szczegółowe formy i zakres pomocy dla poszczególnych obszarów wsparcia wskazane zostały w rozdziale IX programu.

Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku.
 2. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 4. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
 6. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz załącznika nr 1 do wniosku i budżetu projektu (plik MS Excel).
 7. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 8. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
Reklama