Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 23.05.2019 do 31.08.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Opis konkursu:

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

Rodzaj zadania:

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

Organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, w tym:

 1. Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dla co najmniej 10 grup osób niepełnosprawnych, który zostanie zorganizowany w sali teatralnej z co najmniej 300-osobową widownią, każda z grup uczestników będzie nagrodzona statuetkami, dla wszystkich uczestników wydarzenia będzie zorganizowany poczęstunek;

 2. Spartakiady Osób Niepełnosprawnych dla co najmniej 8 grup osób niepełnosprawnych, która odbędzie się na terenie powiatu słupskiego.
  W ramach dotacji organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkurencji sportowych dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia niezbędnego sprzętu sportowego, zapewnienia wyżywienia dla uczestników, zakupu nagród dla wszystkich grup, pokrycia kosztów wykorzystania obiektu oraz promocji imprezy;

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku wynosi: 25 000 zł, w tym: na zadania 1.2.1 i 1.2.2 zabezpieczono kwoty po 8.000 zł. W przypadku pozostałych zadań maksymalna kwota jednej dotacji na realizację jednego projektu wynosi 6.000 zł, z zastrzeżeniem że koszty osobowe związane z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu nie mogą przekroczyć 60 % wnioskowanej dotacji.

Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora „WITKAC”. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, al. Sienkiewicza 20.

Do PZO należy dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej:

 1. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

 2. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości
  w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.

Złożone oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.

Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każde PZO
z oferty w odrębnej, zamkniętej kopercie. Wymagane załączniki określone w pkt 3.4. należy złożyć do jednej z ofert, a w pozostałych zamieścić informację o ich umieszczeniu.

Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

 1. brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

 2. złożenia podpisu pod załącznikami do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

 4. dostarczenia pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji oraz oświadczenia o nieposiadaniu zobowiązań wobec PFRON.

Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku, odpowiedzialny za organizację konkursu, poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok przyjętego uchwałą nr III/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r., poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

 3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

 4. działalność polityczną lub religijną,

 5. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

 6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

 7. koszty kar i grzywien,

 8. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie
  publicznym).

Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Zarząd Powiatu Słupskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie winno rozpocząć się nie wcześniej niż przed 1 lipca 2019 r. – w przypadku pierwszego terminu składania ofert, w przypadku trybu ciągłego – nie wcześniej niż 30 dni od złożenia oferty.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zadanie powinno mieć charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą niepełnosprawni mieszkańcy co najmniej dwóch gmin powiatu słupskiego.

Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Powiatu Słupskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza Powiatem Słupskim.

Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej za pomocą systemu naboru wniosków „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 20 w formie papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą merytoryczne wykonanie zadania, w terminie określonym w umowie.

Termin składania ofert.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl.

Pierwszy termin składania ofert – do 10 czerwca 2019 r., do godz. 23.59; po tym terminie oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym do wyczerpania środków, przy czym ostatni termin składania ofert – to 31 sierpnia 2019 r.

Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy - w przypadku pierwszego terminu składania ofert przesłać lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 20 do 13 czerwca 2019 r., do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia). W przypadku trybu ciągłego wydruk PZO należy przesłać lub dostarczyć do PCPR najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po złożeniu oferty przez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia).

Reklama