Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym -...

Reklama
Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym - II edycja
Nabór od 23.05.2019 do 10.06.2019 23:59
Gmina Oborniki - Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Obornikach lub pod nr tel. 61 65 59125
Łączny budżet 12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Obornik ogłosił drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania, zapisanego w Programie współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. w rozdziale VI § 7 jako zadanie priorytetowe.

Cel zadania:

Zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym.

Rezultaty zadania:

Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zapewnienie dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zajęć, mających na celu m.in. rekreację, regenerację sił fizycznych i psychicznych, szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych w formie szczególnie kolonii, półkolonii, obozu, biwaku, trwających nieprzerwanie co najmniej 2 dni. Oczekiwany jest udział w zajęciach co najmniej 12 uczestników wypoczynku.

Rodzaj zadania i wysokość środków planowanych na realizację tego zadania:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania:
Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

Wysokość dotacji:

Planowana wysokość dotacji w 2019 r. na realizację zadania w bieżącej edycji wynosi 12 000,00 zł (rozdz. 85412).

W 2018 r. przyznano na realizację tego rodzaju zadania, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, cztery dotacje w łącznej kwocie 15 000,00 zł. W pierwszej edycji konkursu w roku 2019 przyznano na realizację zadania dwie dotacje w łącznej kwocie 8 000,00 zł.

Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od daty rozstrzygnięcia konkursu, do terminu określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2019 r.

Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zapewnienie dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zajęć, mających na celu m.in. rekreację, regenerację sił fizycznych i psychicznych, szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych w formie szczególnie kolonii, półkolonii, obozu, biwaku, trwających nieprzerwanie co najmniej 2 dni.

Oczekiwany jest udział w zajęciach co najmniej 12 uczestników wypoczynku.

Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Oborniki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Oborniki.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w zakresie wydatków finansowanych w wysokości nie większej niż 10% wartości danego kosztu.

Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Warunkiem realizacji zadania jest dopełnienie obowiązku ujętego w treści art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 ze zm.), tj. sprawdzenie przez pracodawcę lub innego organizatora działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, czy dane osób, z którymi ma zostać nawiązany stosunek pracy lub mają zostać dopuszczone do działalności w ww. zakresie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Z dotacji rozliczane są koszty ponoszone od momentu zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

Zasady i warunki składania ofert.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować takie zadanie.

Oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057) należy składać do 10 czerwca 2019 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 5 niniejszego rozdziału (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, nie później niż dnia 12.06.2019 r.

Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, nie będą podlegać ocenie.

Wymagane załączniki do oferty:

  1. w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji.;

  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;

  3. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału;

  4. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

  5. statut – potwierdzona zgodność z oryginałem z datą i parafowana każda ze stron statutu. Podpis potwierdzający zgodność powinien być czytelny, lub złożony z wykorzystaniem pieczęci imiennej;

  6. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno–prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
    Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Dopuszcza się możliwość wyceny wkładu własnego niefinansowego oraz świadczeń pieniężnych pobieranych od odbiorców zadania.

Wymagane jest zawarcie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (poz. III.6. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [Dz.U. 2018.2057]).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert i zasady przyznawania dotacji.

Oferty spełniające wymogi, kompletne, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057) podlegać będą opiniowaniu przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok przyjętego Uchwałą Nr LVI/862/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 października 2018 r.

Oferty niezgodne z warunkami określonymi w ustawie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia.

W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Obornik.

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach i na stronie internetowej w zakładce dotyczącej organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Nie przewiduje się indywidualnego informowania oferentów o wynikach konkursu.

Postępowanie konkursowe nie przewiduje postępowania odwoławczego.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14.06.2019 r.

Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie w przypadku przyznania kwoty innej niż wnioskowana, złożenie zaktualizowanego kosztorysu i w razie potrzeby harmonogramu realizacji zadania oraz akceptacja przez strony postanowień umowy.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę zaproponowanych przez Zleceniobiorcę zmian, Burmistrz Obornik zastrzega możliwość odmowy podmiotowi realizującemu zadanie publiczne zawarcia aneksu i rozwiązania umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). Przedmiotowe sprawozdanie musi by zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie lub w korekcie do umowy.

Reklama