Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 21.05.2019 do 11.06.2019 15:30
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Rodzina, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Warunki realizacji zadania:
Rodzaj zadania:
Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami.
Cel:
Zapewnienie opieki umożliwiającej dzienne lub całodobowe przebywanie osoby z niepełnosprawnością pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki lub potrzeby odpoczynku przez jej rodziców lub opiekunów.

Grupa docelowa:
Rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym będących mieszkańcami Białegostoku.

Forma działań i istotne informacje:

 1. Opieka wytchnieniowa obejmować będzie dzienne lub całodobowe przebywanie niesamodzielnej osoby z niepełnosprawnością pod nadzorem w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez rodziców lub opiekunów.
 2. Usługa świadczona będzie w lokalu zapewnionym przez Oferenta, w ofercie dopuszcza się uwzględnienie kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokal.
 3. Wymagane jest zatrudnienie opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
 4. Jednorazowy pobyt osoby z niepełnosprawnością nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie, przy czym okres ten będzie mógł być wydłużony, gdy wymagać będzie tego konkretna sytuacja opiekuńcza.
 5. Oferent powinien zapewnić posiłek osobom, których pobyt będzie dłuższy niż 6 godzin. Jeśli czas pobytu będzie wynosił 24 godziny i dłużej powinno być zapewnione całodobowe wyżywienie składające się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, kolacja).
 6. Oferent powinien dołączyć do oferty projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.
 7. Cel zadania publicznego musi być wskazany w części III pkt 3 oferty „Syntetyczny opis zadania” i musi być spójny z założonymi rezultatami.
 8. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 9. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitej wartości projektu.
 10. Zadania muszą być realizowane na terenie Miasta Białystok.
 11. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 12. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 zł.
Powyższa kwota może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po złożeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Białegostoku – dział 853, rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

II. Warunki przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
  3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
  1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana;
  2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057);
  4) wykazania osiągniętych rezultatów, nieosiągnięcie zakładanych rezultatów może skutkować wystąpieniem z żądaniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcę;
  5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r.
  4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
  1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;
  2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;
  3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:
  1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;
  2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;
  3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
  4) nabycie lub dzierżawę gruntów;
  5) prace budowlane;
  6) zadania inwestycyjne;
  7) działalność gospodarczą i polityczną;
  8) kary i odsetki;
  9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu i zakresu realizacji zadania.

III. Termin i warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.
4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej
za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.
6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.
7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.
8. Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji);
4) projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.
9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.
11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje się wkładu własnego.

IV. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
2) są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
3) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
5) zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
6) są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
3. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
1) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami
płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia
dla każdego stanowiska pracy;
2) koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

V. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.
2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:
1) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
2) złożone po terminie;
3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
4) złożone przez podmiot nieuprawniony;
5) podpisane przez osoby nieupoważnione;
6) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
7) do których nie dołączono wymaganych załączników;
8) zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

Reklama