Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

Reklama
Nabór od 17.05.2019 do 07.06.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Łączny budżet 3,18 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert Nr KZP/OŚR/11/2019 na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.’’

Cel zadania:

Realizacja zadania własnego Gminy - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Radomia - priorytet: ochrona zwierząt.

Rezultaty zadania:

Funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zwane dalej „oferentami”.
 2. Dotację na realizację zadania otrzyma oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na powierzenie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
 6. Jeżeli wybrana oferta będzie wymagała korekty lub usunięcia błędów formalnych, oferent jest zobowiązany do złożenia poprawionej oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o wyborze oferty. Sposób złożenia korekty lub usunięcie błędów formalnych oferty jest taki sam jak przy składaniu ofert do otwartego konkursu ofert, tj. w formie elektronicznej przy użyciu generatora wniosków witkac.pl oraz w tożsamej wersji papierowej. Nie złożenie korekty lub nie usunięcia błędów formalnych oferty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 7. Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem.
 8. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana tylko jedna oferta.
 10. Nie dopuszcza się stosowania nazw własnych zadania (jako dopisek po tytule zadania).
 11. Zadanie winno być zrealizowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w okresie
  od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.
 12. W budżecie Gminy Miasta Radomia na realizację zadania w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zarezerwowano kwotę dotacji w wysokości 480 000,00 zł.
 13. Wysokości dotacji przyznanej na realizację zadania w kolejnych okresach jego realizacji wynoszą:
 14. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 1 000 000,00 zł;
 15. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 1 100 000,00 zł;
 16. od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – 600 000,00 zł.

Wysokość dotacji w ww. okresach została ustalona w oparciu o zapisy zawarte w wieloletniej prognozie finansowej.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, o których mowa w pkt 3, zostanie zatwierdzona w uchwałach budżetowych.
 2. Przewiduje się, iż dotacja będzie wypłacana w transzach kwartalnych.
 3. Poza środkami finansowymi przekazanymi w ramach dotacji na powierzenie ww. zadania, Gmina Miasta Radomia będzie zlecać i ponosić koszty inwestycji oraz remontów (nie stanowiących drobnych remontów bieżących) na terenie schroniska,
  w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Radomia.
 4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą oraz postanowieniami zawartej umowy, Regulaminem Schroniska oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w tym w szczególności: z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 122), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. 2004 r.
  Nr 158, poz. 1657), uchwałą Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 r.’’.
Reklama