Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kreatywna młodzież 2.0

Reklama
Nabór od 22.05.2019 do 15.07.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel zadania:

Rozwój kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz rozwój innych kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy wśród młodzieży w wieku 16-26 lat, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami młodzieży tj. uczniami/uczennicami szkół ponadpodstawowych i studentkami/studentami.

Opis zadania:

Realizacja zadania ma przyczynić się do:

· Wzrostu kreatywnego myślenia wśród młodzieży, a także innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu napotkanych problemów i realizacji potrzeb swoich i otoczenia;

· Wsparcia osób młodych w procesie wchodzenia na rynek pracy poprzez rozwój umiejętności pracy w grupie, postaw przedsiębiorczych i innych kompetencji (m.in. umiejętności uczenia się, sprawnego komunikowania, efektywnego podziału ról w grupie, planowania i koordynacji działań);

· Nawiązania lub podtrzymania współpracy pomiędzy uczennicami/uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami/studentkami, a także kształtowania ich kariery zawodowej poprzez wzajemny kontakt i wymianę doświadczeń;

· Stworzenia warunków do zdobywania doświadczenia i nabywania praktycznych umiejętności przy realizacji własnych prototypów innowacji technicznych czy kreatywnych rozwiązań biznesowych.

Oferta powinna zawierać poniższe komponenty:

· zastosowanie aktywnych metod pracy z młodzieżą wykorzystujących np. eksperyment, warsztat, myślenie projektowe;

· grupowy charakter pracy młodzieży jako element wzmacniający rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich u uczestników;

· przeprowadzenie konkursu oraz finansowanie projektów i pomysłów młodzieży w zakresie przygotowania prototypów innowacji technicznych czy kreatywnych rozwiązań biznesowych, które będą wynikały z wykonanej przez młodzież analizy potrzeb.

W realizowanych działaniach należy uwzględnić co najmniej 2 grupy, w tym:

 • uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych (w szczególności dotarcie do nowych placówek, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie „Kreatywna młodzież”. Lista szkół zostanie udostępniona wykonawcy);
 • studentów warszawskich uczelni (w szczególności współpracę z Kołami Naukowymi i Samorządami Studenckimi).

Oferent powinien przedstawić zakres działań, który będzie uwzględniał:

· formy wykorzystania zasobów miejskich instytucji wspierających przedsiębiorczość i kreatywność warszawiaków;

· profil uczestnika zadania, w szczególności zakres kompetencji i umiejętności, które zdobędzie podczas zadania;

· sposób dotarcie do młodzieży, opis działań promocyjnych i kryteriów rekrutacji grup młodzieżowych;

· sposoby przygotowania prototypów rozwiązań technicznych, metod współpracy z młodzieżą, sposoby dotarcia i kanały promocyjno-informacyjnych na temat realizacji zadania;

 • pomysły na wsparcie młodzieży w rozwoju kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy (na przykład: warsztaty, szkolenia, doradztwo, współpraca mentorska, wsparcie eksperckie);
 • pomysły na współpracę i bezpośredni kontakt młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ze studentami i środowiskiem akademickim, a także na tworzenie przestrzeni do kontaktu ze środowiskiem biznesu i potencjalnymi pracodawcami.

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwracana na:

· zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;

· zaproponowane przez oferenta działania realizujące elementy z powyższej listy;

· doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających młodzież na runku pracy i rozwijających kompetencje kluczowe u młodzieży;

· posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry.

Zadanie konkursowe realizuje założenia programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” (załącznik do Zarządzenia nr 87/2016 Prezydenta m.st. Warszawy), zwłaszcza cele szczegółowe: I.1 Wsparcie młodzieży na ścieżce kariery zawodowej oraz II.4 Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy młodzieżowe.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 • Wzięcia udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu nt. programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” („Młoda Warszawa”);
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Zespołem ds. polityki młodzieżowej;
 • Realizacji działań zgodnie z założeniami programu „Młoda Warszawa”;
 • Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Facebooka Młoda Warszawa;
 • Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o Programie „Młoda Warszawa”;
 • Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez Dział Polityki Młodzieżowej, w tym: Miejski Informator Młodzieżowy;
 • Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;
 • Zbierania informacji dotyczącej wskaźników realizacji celu I i II. Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie prowadzonych działań.
 1. Rezultaty zadania:

· Liczba zrealizowanych działań wzmacniających kompetencje społeczne, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie;

· Liczba grup projektowych;

· Liczba zaproponowanych przez grupy pomysłów na prototypy innowacji;

· Liczba studentów zaangażowanych w projekt;

· Liczba godzin mentorskich;

· Liczba działań zacieśniających współpracę młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ze studentami i środowiskiem akademickim;

· Zorganizowane spotkanie podsumowujące i sporządzone sprawozdania z poszczególnych etapów realizowanych działań

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 roku do godz. 16.00 wCentrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorska 27, pokój 136 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, pokój 136 (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama