Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Samorządy mają moc 2.0

Reklama
Nabór od 22.05.2019 do 15.07.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel zadania:

Wzmocnienie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach podstawowych (od VI klas) i ponadpodstawowych, w oparciu o standardy działania samorządów uczniowskich ujęte w „Warszawskiej karcie samorządów uczniowskich” (publikacja dostępna: www.wcies.edu.pl/item/1885-warszawska-karta-samorzadow-uczniowskich)

Opis zadania:

Zadanie ma polegać na:

· wsparciu społeczności szkolnych – samorządów uczniowskich (SU), rad pedagogicznych, w tym opiekunów samorządów uczniowskich i dyrektorów, oraz rad rodziców – w procesie uspołecznienia szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej.

· wdrażaniu mechanizmów współdecydowania uczniów o szkole m.in. o dokumentach szkolnych (statucie, regulaminach, wewnątrzszkolnym systemie oceniania), ofercie zajęć pozalekcyjnych, przestrzeni szkolnej, finansach szkolnych (szkolny budżet partycypacyjny/ szkolny budżet uczniowski).

Zadanie powinno objąć:

1. Systemowe wsparcie co najmniej 20 szkół tj.:

· dokonanie analizy stanu zastanego i wypracowanie indywidualnych planów uspołecznienia łącznie co najmniej 20 szkół publicznych podstawowych i ponadpodstawowych z możliwie różnych dzielnic – z czego minimum 8 szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami tych działań nie mogą być szkoły, które zostały objęte systemowym wsparciem w poprzedniej edycji projektu (lista szkół uczestniczących w poprzedniej edycji projektu zostanie udostępniona wykonawcy).

· prowadzenie procesów tutorskich i mentoringowych z organami szkolnymi: dyrekcji, rad pedagogicznych, rad rodziców, samorządów uczniowskich, rad szkół (jeśli zostały utworzone) zarówno w formie zorganizowanych form szkoleniowych jak i bieżącego wsparcia.

2. Doraźne wsparcie szkół – wdrażanie warszawskich standardów działania samorządów uczniowskich, tj.:

· organizację otwartych form wsparcia (m.in. warsztatów, debat, spotkań, wizyt studyjnych) – dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców;

· prowadzenie doraźnego, indywidualnego wsparcia dla chętnych placówek m.in. warsztatów nt. rozwoju wybranych obszarów działania SU, porad itp.;

· wspieranie szkół uczestniczących w poprzedniej edycji projektu.

3. Organizację wydarzenia podsumowującego projekt.

Wydarzenie powinno:

· integrować społeczności szkolne, być otwarte dla wszystkich chętnych;

· dawać możliwość przedstawienia uczestnikom efektów zadania;

· sieciować zarówno uczniów jak i kadrę pedagogiczną, dyrektorów, rodziców;

· tworzyć przestrzeń do dialogu pomiędzy młodzieżą, a dorosłymi – kadrą, rodzicami i dyrektorami szkół oraz urzędnikami (doradcami ds. młodzieży w dzielnicach, władzami m.st. Warszawy).

4. Wydanie publikacji elektronicznej z podsumowaniem projektu – dobrymi praktykami działania i wspierania samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach.

Publikacja powinna być prezentacją dobrych praktyk działania samorządów uczniowskich zebranych podczas realizacji projektu. W ramach wykonania zadania autorskie prawa majątkowe oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw majątkowych do publikacji zostaną przekazane na rzecz m.st. Warszawy.

Oferta musi uwzględniać realizację całości zdania.

W ofercie powinny zostać uwzględnione następujące elementy:

 1. Szczegółowe opisy rekrutacji placówek.

 2. Koncepcja pracy ze zrekrutowanymi placówkami w ramach systemowego wsparcia.

 3. Tematy i formy działania w ramach doraźnego wsparcia.

 4. Opis wydarzenia podsumowującego z uwzględnieniem form pracy.

 5. Formy włączenia młodzieżowych rad w realizację projektu.

Realizacja zadania ma przyczynić się do:

 1. Wzrostu świadomości kadry pedagogicznej szkół (w tym dyrektorów), rad rodziców oraz samorządów uczniowskich nt. wagi i roli partnerskiego tworzenia społeczności szkolnej i współdecydowania o życiu szkoły.

 2. Wzrostu zaangażowania uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz rodziców w podejmowanie dialogu dotyczącego funkcjonowania szkoły.

 3. Wzrostu znaczenia samorządów uczniowskich.

 4. Wzrostu zaangażowania młodzieży w życie szkoły.

 5. Wzmocnienia i wsparcia kadry pedagogicznej warszawskich szkół.

 6. Rozpowszechnienia standardów działania samorządów uczniowskich ujętych w „Warszawskiej karcie samorządów uczniowskich” .

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwracana na:

· zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;

· zaproponowane przez oferenta działania realizujące elementy z powyższych listy;

· doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających samorządność uczniowską;

· posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry.

Zadanie konkursowe realizuje założenia programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” (załącznik do Zarządzenia nr 87/2016 Prezydenta m.st. Warszawy), zwłaszcza cele szczegółowe: II.1 Wzmocnienie samorządności uczniowskiej oraz II.4 Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy młodzieżowe.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 1. Wzięcia udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu nt. programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” („Młoda Warszawa”).

 2. Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Działem Polityki Młodzieżowej.

 3. Realizacji działań zgodnie z założeniami programu „Młoda Warszawa”.

 4. Promowania facebooka Młoda Warszawa podczas wszystkich organizowanych działań;

 5. Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o programie „Młoda Warszawa”;

 6. Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez Dział Polityki Młodzieżowej, w tym: Miejski Informator Młodzieżowy;

 7. Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;

 8. Zbierania informacji dotyczącej wskaźników realizacji celu I i II. programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie prowadzonych działań.

Rezultaty zadania:

· Liczba szkół objętych wsparciem w ramach wszystkich działań.

· Analiza stanu zastanego co najmniej 20 szkół objętych systemowym wsparciem oraz opis procesów wsparcia i rozwoju samorządności uczniowskiej.

· Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów itp. w ramach doraźnego wsparcia.

· Liczba nauczycieli objętych doraźnym wsparciem.

· Liczba uczniów objętych doraźnym wsparciem.

· Liczba rad rodziców objętych wsparciem.

· Zestawienie danych dotyczących udzielonego wsparcia – tematy (obszary), formy, odbiorcy, liczba godzin.

· Zorganizowane wydarzenie podsumowujące.

· Wydana publikacja podsumowująca projekt.

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników odnosząc się do skali działania, które proponuje.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 16..

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorska 27, pokój 136 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, pokój 136 (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama