Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny

Reklama
Nabór od 13.05.2019 do 04.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 375 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Cel zadania: Dom Sąsiedzki, to wielofunkcyjna przestrzeń oddana do dyspozycji mieszkańcom i wspólnotom sąsiedzkim, wspierana przez działania animacyjne. Miejsce, które integruje lokalną społeczność poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. Powinno również pobudzać aktywność mieszkańców poprzez interdyscyplinarne działania społeczne, współpracować z lokalnymi liderami i partnerami.

Zadanie polega na prowadzeniu działań integrujących społeczność lokalną, animowaniu działań będących odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Opis zadania: prowadzenie miejsc aktywności lokalnej zostało ujęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku oraz w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, programie operacyjnym Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020.

Zadanie ma na celu prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na Szmulowiźnie, stworzenie programu oraz prowadzenie miejsca.

Dom Sąsiedzki powinien w szczególności:

  • sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarty na społeczność lokalną i być przez nią tworzony,
  • dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę oraz wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania,
  • prowadzić działania animujące lokalną społeczność wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb,
  • włączać poprzez aktywizację osoby społecznie bierne,
  • tworzyć warunki do wymiany informacji i aktywności społecznej, wspierających wzmacnianie wspólnot lokalnych.

Na realizację zadania zostaje przeznaczony lokal miejski znajdujący się na terenie Szmulowizny przy ul. Łochowskiej 39 lok. 7. W kosztorysie oferty należy uwzględnić wysokość kosztów bieżących w trakcie funkcjonowania domu sąsiedzkiego, w tym czynsz, woda, prąd, ścieki, sprzątanie, Internet oraz media, ok. 2 000,00 zł miesięcznie.

Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu. Informacji o zasadach najmu lokalu i miesięcznych kosztach utrzymania lokalu udziela administracja budynku, tel. 22 205 40 63, 516 917 343 (również w celu umówienia wizji lokalnej).

Harmonogram realizacji zadania powinien obejmować:

Opracowanie zakresu pracy i zadań domu sąsiedzkiego.

Monitorowanie sytuacji społeczności z uwzględnieniem pozyskiwania informacji o jej potrzebach, oczekiwaniach i problemach.

Inicjowanie i tworzenie działań mających na celu wzmocnienie więzi sąsiedzkich - tworzenie kalendarza wspólnych spotkań i wydarzeń.

Współpracę z podmiotami społecznymi, m.in. organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami.

Promowanie działań Domu Sąsiedzkiego, m.in. ulotki, plakaty, fan page na portalach społecznościowych.

Doposażanie lokalu w niezbędne sprzęty i urządzenia do realizacji planowanych działań.

Przy realizacji wyżej wymienionych zadań oferent powinien:

stworzyć program skierowany do różnych grup wiekowych, mający na celu działania w kierunku aktywizacji, integracji sąsiedzkiej. Założenia programu nie powinny powielać oferty działających w okolicy świetlic dziecięco-młodzieżowych i ośrodków wychowawczych, natomiast powinny wychodzić w kierunku aktywizacji grup pozostających poza sferą działania tych placówek (rodzice z dziećmi, osoby dorosłe, seniorzy);

określić godziny pracy MAL, przy czym należy dostosować godziny otwarcia domu sąsiedzkiego umożliwiające skorzystanie z oferty przez odbiorców zadania (nie mniej niż 6 godzin dziennie w dni robocze i 4 godziny w sobotę i/lub niedzielę);

prowadzić aktualizowany na bieżąco kalendarz wydarzeń Domu Sąsiedzkiego;

określić sposób współpracy i informowania mieszkańców o działaniach prowadzonych w Domu Sąsiedzkim, w tym zasad udostępniania lokalu na inicjatywy mieszkańców;

określić zakres współpracy i informowania działających na terenie Dzielnicy Praga-Północ organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych, wspólnot i spółdzielni o działaniach prowadzonych w Domu Sąsiedzkim;

zapewnić kadrę, w skład której wejdą m.in. koordynator/koordynatorzy domu sąsiedzkiego, animatorzy oraz specjaliści od prowadzenia i wspierania działań sąsiedzkich i lokalnych;

stosować zasady zawarte w "Kodeksie współpracy lokalnej" (opisanym w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020).

W kosztorysie planowanego przedsięwzięcia można uwzględnić zakup sprzętów - elementów doposażenia lokalu, które po zakończeniu zadania pozostaną w zasobach „Domu Sąsiedzkiego”. Przy planowaniu kosztorysu należy pamiętać, że w ramach zadania nie można dokonywać zakupów, których wartość jednostkowa przekracza 10 000,00 zł. W przypadku przedmiotów, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, ich koszty zakupu sumują się.

Rezultaty zadania:

Liczba odbiorców,

Liczba działań/warsztatów,

Liczba działań podjętych we współpracy z lokalnymi liderami i partnerami.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 04.06.2019 roku do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama