Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs: „Małopolska na rowery” z zakresu realizacji projektu „Małopolska Tour”

Reklama
Nabór od 21.05.2019 do 06.06.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 1,85 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania „Małopolska na rowery” z zakresu realizacji projektu „Małopolska Tour”.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania „Małopolska na rowery” z zakresu realizacji projektu „Małopolska Tour”, którego m.in. zasady i tryb określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Na realizację zadania wybranego w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 850 000 złotych.

Zlecenie w/w zadania, odbywać się będzie w formie powierzenia wykonywania tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Oferent może wykazać się „wkładem osobowym”.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia są dopuszczalne, jeżeli łączna kwota przesuniętych środków nie przekracza równowartości 30% otrzymanej dotacji.

Realizacja projektu polegać będzie na zintegrowaniu rekreacyjnych rajdów rowerowych na kilku zróżnicowanych trasach, z treningami rowerowymi, zawodami rowerowymi dla najmłodszych, konkursami z nagrodami, ciekawymi i ekstremalnymi pokazami rowerowymi, koncertami zespołów muzycznych oraz całodniowym piknikiem z licznymi atrakcjami w plenerze.

Celem projektu w szczególności jest: popularyzacja zdrowego stylu życia, motywowanie do regularnego wybierania roweru jako środka transportu czy aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie jazdy na rowerze jako jednej z najbardziej atrakcyjnych form rekreacji, ale również zachęcenie do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski na rowerze, a co za tym idzie zwiększenie ruchu turystycznego na budowanych z inicjatywy władz samorządu trasach i ścieżkach rowerowych VeloMałopolska.

Założenia i warunki realizacji zadania:

1) Oferent zobowiązany będzie w szczególności do zorganizowania 4 całodniowych dużych imprez rowerowych, w 4 małopolskich miejscowościach, tj.:

I impreza rowerowa: Tarnów (28.07.2019 r.);

II impreza rowerowa: Myślenice (11.08.2019 r.);

III impreza rowerowa: Stary Sącz (25.08.2019 r.);

IV impreza rowerowa: Wadowice (08.09.2019 r.).

Województwo Małopolskie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji wydarzenia, z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację imprezy rowerowej.

2) W ramach realizacji każdej z 4 całodniowych dużych imprez rowerowych, w 4 małopolskich miejscowościach, należy zorganizować:

a) rekreacyjny rajd rowerowy, poprzedzony min. 1 profesjonalnym treningiem rowerowym, dostosowanym zarówno dla amatora, jak i początkującego kolarza;

b) wydarzenie plenerowe z licznymi atrakcjami, zarówno dla rowerzystów, jak i dla wszystkich uczestników imprezy rowerowej, w tym tzw. „strefę aktywności i zabawy”, „strefę dla rowerzysty” i „strefę posiłku”.

3) Podczas każdego rajdu rowerowego, Oferent zobowiązany jest w szczególności:

a) przygotować min. 3 zróżnicowane trasy przejazdu, o różnym stopniu trudności i długości w formie pętli, przy czym start i meta rajdu powinny być zlokalizowane w jednym miejscu na terenie imprezy;

b) zabezpieczyć uczestnikom rajdów m.in.: dostęp do odpowiednio oznakowanych tras rowerowych, opiekę medyczną, obsługę techniczną rajdu, odpowiednie zaplecze sanitarne, ciepły posiłek i wodę do picia, zestaw startowy dla każdego uczestnika, pamiątkowy medal;

c) umożliwić bezpłatny udział w rajdzie wszystkim chętnym (w tym osoby niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych), którzy posiadają sprawny i przepisowo wyposażony rower oraz kask;

d) zorganizować przed każdą imprezą rowerową, otwarte treningi rowerowe dla wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć czy poziom zaawansowania, wraz ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz jazdy w kolumnie, z odpowiednim zabezpieczeniem takich przejazdów.

4) Każde wydarzenie plenerowe polegać będzie na zorganizowaniu licznych atrakcji, w tym m.in.:

a) „strefy aktywności i zabawy”,tj. np.:

 • różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy z nagrodami,

 • zawody rowerowe dla dzieci,

 • mini wyścigi rowerowe,

 • rowerowy tor przeszkód,

 • dmuchane zjeżdżalnie,

 • malowanie twarzy,

 • ciekawe i ekstremalne pokazy rowerowe,

 • koncert muzyczny popularnego zespołu/artysty,

b) „strefy dla rowerzysty”,tj. np.:

 • profesjonalny serwis rowerowy,

 • wypożyczalnia rowerów;

c) „strefy posiłku”,tj. m.in:

 • foodtracki/stoiska gastronomiczne,

 • mobilne stoiska serwujące, np. kawę, soki, lemoniadę, lody itp.,

 • leżaki/miejsca siedzące,

 • stoliki,

 • zadaszenie/namioty.

5) Dodatkowo podczas realizacji projektu „Małopolska Tour”, Oferent powinien:

a) zapewnić spójność wizerunkową i scenograficzną poszczególnych „stref”, zgodnie z wytycznymi Województwa;

b) zabezpieczyć odpowiednią infrastrukturę oraz sprzęt techniczny wraz z obsługą, niezbędny do realizacji tego typu usług, tj. jego montaż i demontaż, a także zapewnić przestrzeń dla Województwa do działań organizacyjno – logistycznych (z zadaszeniem oraz wyposażeniem, m.in. w krzesła, stoliki itp.);

c) przygotować w/w „strefy” z uwzględnieniem wytycznych Województwa, które zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu każdej imprezy rowerowej;

d) przedstawić do akceptacji wszystkie materiały graficzne promujące przedsięwzięcie, przed ich wydrukowaniem (plakaty, banery, ulotki, itp.) lub wyprodukowaniem (namiot, ścianka, gadżety, itp.) oraz zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag do tych materiałów, zgłoszonych przez Województwo;

e) zapewnić promocję wydarzenia angażując najbardziej skuteczne środki dotarcia do potencjalnych uczestników imprez rowerowych, skupione wokół wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, gwarantujących największą efektywność informacyjno – promocyjną, w tym m.in.: plakat, baner, reklama w mediach (radio, prasa), media społecznościowe, strona internetowa itp.

6) Oferent przy planowaniu realizacji projektu zobowiązany jest stosować ustawę o imprezach masowych, dokonując wszelkich szczegółowych i niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi miejscowości, na terenie których będą realizowane rajdy i wydarzenia plenerowe, w tym m.in. do przeprowadzenia uzgodnień logistycznych (konkretne miejsce realizacji, najem terenu – jeśli wymagany, czas rozłożenia wszystkich elementów, przejazd samochodów dostawczych przez miejscowości oraz wjazd na teren organizacji wydarzeń, ochrona, kosze na śmieci, sprzątanie, uzgodnienia i zgody związane z tonażem stoisk gastronomicznych, dostęp do prądu, dostęp do wody, odprowadzenie i utylizacja ścieków itd.) oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń od właściwych instytucji na organizację wydarzeń plenerowych, prowadzenie sprzedaży, pozwoleń na działalność stoisk gastronomicznych, w tym w szczególności pozwoleń wydanych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz innych niezbędnych opłat związanych realizacją projektu. Przeprowadzenia ewentualnej rekultywacji terenu lub napraw uszkodzonego terenu.

7) Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. 3 imprez rowerowych o podobnym charakterze.

8) Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne działania potrzebne do przeprowadzenia imprez rowerowych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu imprez.

9) Województwo Małopolskie powierzając realizację projektu „Małopolska Tour”, zobowiązuje Oferenta do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. „Rezultaty obligatoryjne”, tj.:

a) Organizacja dużych imprez rowerowych w Małopolsce (tj. rekreacyjny rajd rowerowy w połączeniu z wydarzeniem plenerowym z licznymi atrakcjami):

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu:

 • zorganizowanie 4 dużych imprez rowerowych na terenie Małopolski,

 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 • dokumentacja zdjęciowa/video,

 • opracowane mapy tras rajdów i regulaminy rajdów oraz mapy lokalizacji imprez i poszczególnych jej składowych,

 • protokoły z Biura Rajdu,

 • sprawozdanie z realizacji imprez.

b) Upowszechnienie jazdy na rowerze:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu:

 • zasięgi wpisów w mediach społecznościowych – ok. 5000 odbiorców,

 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 • statystyki z mediów społecznościowych.

c) Propagowanie walorów turystycznych Małopolski:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu:

 • przygotowanie min. 3 tras o różnym stopniu trudności i długości podczas każdego z rajdów,

 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 • dokumentacja zdjęciowa/video,

 • mapy tras rajdów.

 1. „Rezultaty autorskie”,tj.dodatkowo wykazane przez Oferenta rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika (czyli w jaki sposób zostanie potwierdzone osiągnięcie wskaźnika, np. dokumentacja fotograficzna, protokoły odbioru, zawarte porozumienia).
  Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy, cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

10) Oferent, opisując w ofercie (w pkt 5 oferty) zakładane rezultaty realizacji zadania, musi uwzględnić w/w obligatoryjne rezultaty wskazane przez Województwo w niniejszym Regulaminie oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania, wypełniając pkt 6 oferty.

11) Wymienioną w ust. 6 pkt 9) dokumentację, stanowiącą sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (zarówno dla rezultatów obligatoryjnych, jak i autorskich), należy załączyć do sprawozdania z realizacji tego zadania.

Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Do Konkursu może być złożona oferta zadania, którego realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 19 czerwca 2019 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2019 r.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania „Małopolska na rowery” z zakresu realizacji projektu „Małopolska Tour”.

Termin składania ofert:

2019-06-06

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama