Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 20.05.2019 do 10.06.2019 16:30
Urząd Miejski w Słupsku - Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty konkurs ofert na wspieranie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Cel zadania:

Zwiększenie świadomości adresatów programów profilaktycznych na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne, a także wzmacnianie czynników chroniących.

Rezultaty zadania:

1) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych,
2) wzmacnianie czynników chroniących uczestników zajęć,
3) redukowanie negatywnego wpływy czynników ryzyka na adresatów zadania,
4) pogłębianie wiedzy uczestników programów na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,
5) wzmacnianie postaw asertywnych uczestników,
6) zaprezentowanie alternatywnych, aktywizujących form spędzania czasu wolnego.

Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim na:

1) realizacji programów wspomagających działalność podmiotów służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, w tym wspierających funkcjonowanie środowisk abstynenckich,

2) podejmowaniu przez organizacje lub kluby abstynenckie inicjatyw na rzecz integracji i aktywizacji członków stowarzyszeń abstynenckich, w tym działań propagujących w społeczności lokalnej idee trzeźwości,

3) organizacji lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

4) organizacji motywacyjnych i edukacyjnych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

5) realizacji programów profilaktycznych, obejmujących zajęcia rozwojowe w tym: artystyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, naukowe, czytelnictwo i edukację multimedialną oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, ukierunkowane na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

Preferowane będą programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności, adresowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności zalecane w ramach Systemów rekomendacji programów profilaktycznych.

Wymagania dot. realizacji zadania:

1) prowadzenie działań profilaktycznych, adresowych do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców, na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych,

2) realizacja programów uwzględniających czynniki chroniące i czynniki ryzyka wynikających z używania substancji psychoaktywnych,

3) wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży,

4) obejmowanie oddziaływaniami takiej liczby odbiorców, aby czas niezbędny na realizację programu był adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,

5) w przypadku programów realizowanych w placówkach oświatowych wymagana jest zgoda dyrektora/kierownika placówki na realizację przedmiotowego programu, którą należy załączyć do oferty.

Warunki realizacji zadania.

W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

1) koszty wynagrodzenia prelegentów i osób prowadzących zajęcia,

2) koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć,

3) koszty ubezpieczenie uczestników,

4) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora projektu,

5) koszty poczęstunku dla uczestników zajęć.

Reklama