Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wspieranie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 20.05.2019 do 10.06.2019 16:30
Urząd Miejski w Słupsku - Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty konkurs ofert na wspieranie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania.

Cel zadania:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku stacjonarnego lub poza miejscem zamieszkania, w tym zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Adresatami zadania powinny być w szczególności młode osoby narażone na działanie czynników ryzyka.

Rezultaty zadania:

1) zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka, w okresie ferii letnich,
2) aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczestników wypoczynku letniego,
3) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych,
4) integracja grupy rówieśniczej.

Rodzaj zadania i ich opis.

1) Wypoczynek w miejscu zamieszkania (stacjonarny)

Zadanie powinno polegać na:

a) organizacji stacjonarnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w dniach 22.06.2019 r. – 01.09.2019 r.,

b) zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży przez min. pięć dni w tygodniu oraz w zakresie większym niż 4 godziny dziennie,

c) organizacji czasu wolnego m.in. poprzez organizację gier i zabaw świetlicowych, konkursów, zajęć artystycznych, tanecznych i sportowych oraz wycieczek,

d) prowadzeniu w czasie zajęć profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej
z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

e) bieżącym prowadzeniu dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć
oraz harmonogramu zajęć.

f) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami organizującymi wypoczynek letni w celu uatrakcyjnienia oferty zajęć dla uczestników półkolonii.

Zadanie skierowane jest do Stowarzyszeń prowadzących działalność w placówkach na terenie miasta Słupska. Wypoczynek letni winien być kontynuacją całorocznej pracy organizacji. Informacja o prowadzonych działaniach powinna być potwierdzona Oświadczeniem Oferenta.

2) Wypoczynek poza miejscem zamieszkania (m.in. wyjazdy na obozy, kolonie)

Zadanie powinno polegać na:

a) organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w dniach 22.06.2019 r. - 01.09.2019 r.,

b) zapewnieniu:

  • bezpiecznego i wygodnego transportu uczestników do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem,

  • wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

  • ubezpieczenia uczestników wypoczynku,

  • wykwalifikowanej kadry specjalistów,

c) organizacji czasu wolnego m.in. poprzez organizację gier i zabaw, konkursów, zajęć artystycznych, tanecznych i sportowych oraz wycieczek,

d) prowadzeniu w czasie zajęć profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej dot. zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków oraz radzenia sobie ze stresem i agresją rówieśniczą,

e) bieżącym prowadzeniu dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć oraz harmonogramu zajęć.

Zadanie skierowane jest do Stowarzyszeń prowadzących działalność w placówkach na terenie miasta Słupska. Wypoczynek letni winien być kontynuacją całorocznej pracy organizacji. Informacja o prowadzonych działaniach powinna być potwierdzona Oświadczeniem Oferenta.

2. Warunki realizacji zadania.

W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

1) koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,

2) koszty transportu uczestników,

3) koszty realizacji programu wypoczynku m.in. wynagrodzenie opiekunów, koordynatora projektu,

4) koszty ubezpieczenia,

5) w sytuacjach szczególnych koszty zakupu wyposażenia dla dzieci (odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, itp.),

6) koszty poczęstunku dla uczestników wypoczynku letniego,

7) koszty całodziennego wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży – dotyczy wypoczynku poza miejscem zamieszkania,

8) kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia opiekunów i/lub wolontariuszy – dotyczy wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

Reklama