Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 17.05.2019 do 12.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie marginalizacji i izolacji tych osób, realizowane poprzez analizę miejsc użyteczności publicznej pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz edukacja środowisk lokalnych i pracowników samorządowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

Cel zadania:

 • ­podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie osób zmagających się z różnego typu niepełnosprawnościami,
 • ­ aktywizacja oraz integracja społeczna,
 • podniesienie dostępności w dzielnicy Praga-Południe.

Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane jest na rzecz osób z niepełnosprawnością, wpisuje się
w „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020” w Priorytet I Wykorzystanie wiedzy na rzecz poprawy jakości życia. Tworzenie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Priorytet V Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Adresaci:

Osoby współpracujące, pracujące spotykające się z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy jednostek organizacyjnych działających na terenie Dzielnicy.

Treść działań wraz z opisem:

Rozpoznanie poprzez opisanie obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe. Zaplanowano, aby miejsca te zostały sprawdzone i opisane pod kątem spełnienia Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Oczekiwania dotyczące realizacji działania:

 • ­ realizatorzy muszą posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do przeprowadzenia zadania, tzn. osoby powinny w swoim dorobku posiadać publikacje naukowe dotyczące dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, badania powinien wykonywać architekt, organizacja opracowała standardy dostępności bądź brała udział w opracowywaniu dla jakiejkolwiek miejscowości, a doświadczenie audytorskie jest nie mniejsze niż np. 5 obiektów w ciągu ostatnich dwóch lat. (dokumenty do wglądu),
 • ­ przeprowadzenie analizy minimum 15-20 obiektów użyteczności publicznej pod kątem spełniania Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy,
 • ­ opracowanie raportu zasobów użyteczności publicznej,
 • ­ analiza mocnych i słabych stron poszczególnych opisów obiektów ze wskazaniem korzystnych rozwiązań finansowych i niefinansowych, krótko i długofalowych do realizacji w 6 m-cy i powyżej 6 m-cy,
 • ­ szacunek kosztów dostosowania,
 • ­ współpraca z instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi,
 • ­ oferent w ramach realizacji zadania będzie współpracował z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Współpraca będzie prowadzona w zakresie niezbędnym do rekrutacji odbiorców zadania.

Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników jednostek organizacyjnych działających na terenie dzielnicy Praga-Południe itp. o tematyce rozpoznawania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozyskania umiejętności odpowiadania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnościami.

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 • ­ realizatorzy muszą posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia proponowanych działań (dokumenty do wglądu),
 • ­ przeprowadzenie szkoleń dla ok. 100-150 osób (liczba osób w grupie dostosowana do prowadzonych szkoleń),
 • ­ szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów z czego jeden powinien posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ­ zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń,
 • ­ zapewnienie sprzętu podczas szkoleń: 5 wózków aktywnych, pętla indukcyjna, kombinezon symulujący odczucia wynikające z podeszłego wieku, wózek ewakuacyjny, symulatory niepełnosprawności sensorycznych itp.,
 • ­ określenie miejsca realizacji szkoleń ze wskazaniem lokalu i prawa do jego użytkowania (umowa najmu, użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu),
 • ­ zadanie musi być realizowane na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w szczególności na terenie Dzielnicy Praga-Południe,
 • oferent w ramach realizacji zadania będzie współpracował z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Współpraca będzie prowadzona w zakresie niezbędnym do rekrutacji odbiorców zadania,
 • ­ prowadzenie dokumentacji realizacji zadania (informacje o podejmowanych w ramach szkoleń działaniach, uwagi z przebiegu szkoleń, efekty działań, terminy realizacji poszczególnych zajęć (dni i godziny), nazwiska i podpisy osób prowadzących zajęcia, liczbę uczestników oraz listy obecności,
 • zakupiony z dotacji w ramach szkoleń sprzęt np. pętla indukcyjna i inny niezbędny sprzęt będzie wykorzystany do realizacji niniejszego zadania, a po zakończeniu realizacji zadania przejdzie w posiadanie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i będzie dalej wykorzystywany w celu wspierania działań lokalnych i udostępniany organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na działania integrujące, lokalne, niekomercyjne.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama