Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019-2021

Reklama
Nabór od 17.05.2019 do 06.06.2019 23:59
Urząd Miasta Gdyni - Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet 530 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 260 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019 – 2021.

Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 6 czerwca 2019 roku do godziny 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 7 czerwca 2017 roku do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty, przeznaczoną na zamieszczenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

3. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

Rodzaj zadania, cele zadania oraz termin i warunki jego realizacji:

1. W ramach konkursu planowane jest wparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP). Celem głównym zadania, jest kompleksowe wspomaganie sektora obywatelskiego w Gdyni, w szczególności w zakresie powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta oraz rozwoju aktywności obywatelskiej. Oferta powinna zawierać autorską koncepcję działania i rozwoju centrum przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych opisanych w ust. 2 oraz działań dodatkowych ukierunkowanych na organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gdyni, a także na osoby i inicjatywy zmierzające do takiego działania, zwane dalej „organizacjami”.

2. Koncepcja, o której mowa w ust. 1 musi zakładać i szczegółowo opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celów szczegółowych zadania, którymi w szczególności są:

 1. wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie organizacji poprzez:
 2. inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie i wspieranie działań mających na celu promocję organizacji i ich działań poprzez:
 3. inicjowanie, koordynację i wspieranie działań mających na celu integrację i wsparcie sektora organizacji pozarządowych poprzez:
 4. działania mające na celu promocję i rozwój wolontariatu – koncepcja powinna zawierać plan rozwoju wolontariatu w Gdyni, promocji wolontariatu, szkolenia dla wolontariuszy i dla organizacji pozarządowych w zakresie korzystania ze świadczeń wolontariuszy (niezależnie od szkoleń, o których mowa w punkcie 1a); do realizacji tych działań oferent może wykorzystać nieodpłatnie licencję na użytkowanie portalu pośrednictwa wolontariatu – „Ochotnicy Gdyńscy”;
 5. użyczanie przestrzeni w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na potrzeby działań statutowych organizacji (dostępność 5 dni w tygodniu przez 11 godzin dziennie);
 6. udostępnianie adresu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla celów korespondencyjnych organizacji;
 7. działania mające na celu wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych, grup społecznych oraz inicjatyw nieformalnych – koncepcja powinna zawierać propozycje konkretnych działań mających na celu pobudzanie zaangażowania mieszkańców w różne formy aktywności społecznej, kreowanie, animowanie i koordynowanie działań wzmacniających potencjał społeczności lokalnych oraz zwiększanie partycypacji mieszkańców w życiu społecznym i udziału mieszkańców w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych;
 8. wypracowanie koncepcji rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2026, przy współudziale gdyńskich organizacji pozarządowych – poprzez organizację i moderowanie cyklu „dyskusji sektorowych”, której rezultatem będzie pisemny raport o potrzebach i oczekiwaniach przedstawicieli III sektora związanych, uwzględniający możliwości Miasta i potencjał gdyńskich organizacji pozarządowych.

3. W ramach budżetu dotacji lub ze środków własnych, oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celu głównego.

4. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania mieszkańcy Gdyni oraz organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz mieszkańców Gdyni.

5. Podstawowe działania w ramach zadania realizowane będą w lokalu przy ul. 3 maja 27/31 w Gdyni. Część lokalu przeznaczona do realizacji zadania zostanie powierzona nieodpłatnie podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana. Koszty eksploatacyjne powierzonego lokalu wynoszą w przybliżeniu 45 000 zł rocznie i należy je uwzględnić w kosztorysie zadania (kwota obejmuje również koszt mediów i sprzątania lokalu). Oferent w umowie użyczenia lokalu zobowiąże się do sprawowania pieczy nad powierzonym lokalem.

6. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 lipca 2019 roku i zakończy dnia 30 czerwca 2021 roku.

7. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisać jakie działania na rzecz gdyńskiego sektora obywatelskiego prowadził w ciągu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego konkursu.

8. Oferent musi załączyć do oferty propozycję regulaminu określającego zasady korzystania przez organizacje z oferowanych przez siebie w ramach realizacji zadania działań. Rozwiązania przyjęte w regulaminie muszą zapewniać wszystkim zainteresowanym organizacjom równy dostęp do tych działań oraz transparentną procedurę korzystania z tego wsparcia – ostateczna forma ww. regulaminu będzie podlegać uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego konkurs.

9. Oferent musi określić sposoby dokumentowania poszczególnych działań realizowanych w ramach zadania, rezultaty tych działań (w szczególności rezultaty twarde) oraz proponowane mierniki osiągnięcia tych rezultatów.

10. Oferent musi zobowiązać się do zapewnienia dostępności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla osób i podmiotów korzystających w oferty (dostępność całej oferty) w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00, z zastrzeżeniem zapisów z ust. 2 pkt 5. Oferent może założyć dostępność w szerszym zakresie czasowym.

11. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. działalność gospodarczą;
 5. zakup środków trwałych;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 7. działalność polityczną i religijną.

12. Po uzyskaniu pisemnej zgody ogłaszającego konkurs dopuszcza się zmiany w planie i harmonogramie działań w zakresie sposobów czy terminów realizacji poszczególnych działań, jednak zmiany te nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego, jego celu głównego czy celów szczegółowych zadania.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania oraz zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków:

1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 530 000 zł, w tym:

 1. w 2019 roku 140 000 zł;
 2. w 2020 roku 260 000 zł;
 3. w 2021 roku 130 000 zł.

2. Bez zgody ogłaszającego konkurs dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w będącej załącznikiem do umowy kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w danym roku budżetowym, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań do poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych, o ile przesunięcia nie spowodują zwiększenia sumy kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym o więcej niż 5%, a suma kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 20% i suma kosztów realizacji wszystkich działań w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 10%;
 2. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych do poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań w dowolnej wysokości, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania;
 3. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym w dowolnej wysokości, o ile nie zmieni się suma kosztów danego działania w danym roku budżetowym;
 4. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami z różnych działań w danym roku budżetowym, o ile suma kosztów poszczególnych działań nie zwiększy się o więcej niż 10%, ani nie zmniejszy o więcej niż 20%;
 5. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym, o ile nie zmieni się ich suma.

3. W ramach przesunięć, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się zwiększenie nie więcej niż o 5% sumy kosztów osobowych dla całego zadania w danym roku budżetowym oraz nie więcej niż 8% sumy kosztów osobowych wydatkowanych w ramach jednego działania w danym roku budżetowym lub w ramach jednej pozycji kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym.

4. Przesunięcia wykraczające poza ramy określone w ust. 2 i 3 wymagają podpisania aneksu do umowy.

Reklama