Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania wspierające atrakcyjność turystyczną gminy lub poszczególnych jej miejscowości

Reklama
Nabór od 17.05.2019 do 07.06.2019 15:00
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 130 tys. PLN
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 13/2019 na wspieranie w 2019 r. realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w zakresie działań wspierających atrakcyjność turystyczną gminy lub poszczególnych jej miejscowości - I nabór.

Cel zadania:

Zlecenie prowadzenia Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach z przekazaniem budynku wraz z wyposażeniem. Koncepcja funkcjonowania Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach stanowi złącznik nr 1 do ogłoszenia.

Rezultaty zadania:

Oferent jest zobowiązany do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w pkt 6 III cz. oferty. Uwaga! Rekomendowane jest zastosowanie jako jednego z rezultatów, poziomu uczestnictwa z podziałem na:

 • indywidualnych zwiedzających – minimum 300 osób,

 • grupy zorganizowane – minimum 15 grup.

I. Nazwa zadania konkursowego:

Turystyka i krajoznawstwo w zakresie działań wspierających atrakcyjność turystyczną gminy lub poszczególnych jej miejscowości m. in. poprzez działania na rzecz budowania lokalnych produktów turystycznych.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania publicznego:

Zlecenie prowadzenia Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach z przekazaniem budynku wraz z wyposażeniem.

Koncepcja funkcjonowania Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach stanowi złącznik nr 1 do ogłoszenia.

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach ma spełniać następujące funkcje:

a) organizacja prelekcji/lekcji/wykładów/prezentacji na temat zgromadzonej ekspozycji dla grup zorganizowanych np. szkół, przedszkoli, itp. oraz indywidualnych zwiedzających.

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach powinna być otwarta:

 • w sezonie letnim (lipiec-sierpień) trzy dni w tygodniu po 4 godziny;
 • poza sezonem letnim (wrzesień-grudzień) jeden dzień powszedni w tygodniu
  i niedziela, po 4 godziny/dzień.

Oferent zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, aby zagwarantować wysoką jakość obsługi odwiedzających.

Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży wejściówek.

b) zbudowanie i wdrożenie w oparciu o Skarbnicę, co najmniej dwóch rodzajów ofert dostępnych dla grup zorganizowanych od września 2019 r.:

 • pobytu jednodniowego – opcjonalnie dla grup szkolnych/przedszkolnych/dorosłych;
 • pobytu co najmniej dwudniowego – opcjonalnie dla grup szkolnych/dorosłych,

Oferent ma prawo do czerpania przychodów z oferowanych usług.

c) produkcja i dystrybucja materiałów dydaktycznych, promocyjnych, gadżetów, które promują lokalne produkty turystyczne i Skarbnicę.

Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

d) rozwijanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mielno i regionu i mieszkańcami gminy.

Oferent w ramach zadania publicznego jest zobowiązany do udostępniania na spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych z terenu gminy Mielno, następujących pomieszczeń na piętrze budynku (opis pomieszczeń znajduje się w zał. nr 2 do ogłoszenia): sali konferencyjnej, pracowni 1, pracowni 2, pracowni komputerowej. Rekomendowane jest udostępnianie pomieszczeń w wymiarze min. 4 godzin /jeden dzień w tygodniu od miesiąca września do końca grudnia 2019 r.

e) współtworzenie pikników/wydarzeń/imprez odbywających się w obiekcie Skarbnicy oraz na terenie gminy Mielno i w regionie. Przykładowe formy: ruchome wystawy/prezentacje informujące o dostępnych w Skarbnicy ekspozycjach, wzbogacanie programu imprez, które odbywają się w gminie i w regionie o elementy warsztatowe związane ze Skarbnicą Wioski Rybackiej w Chłopach, ogłaszanie konkursów w szkołach na plakaty dotyczące wydarzeń inicjowanych w Skarbnicy.

Oferent ma prawo do czerpania przychodów.

f) działania promocyjne związane ze Skarbnicą tj.:

 • prowadzenie i aktualizacja strony/ podstrony internetowej,
 • założenie profilu w mediach społecznościowych
 • przygotowanie materiałów drukowanych związanych z ofertą Skarbnicy i rozesłanie jej do okolicznych szkół i całorocznych ośrodków wypoczynkowych,
 • zorganizowanie w Informacji Turystycznej w Mielnie, i wybranych instytucjach miejskich wystaw informujących i zapraszających na dostępne w Skarbnicy ekspozycje i wydarzenia,
 • cykliczne przygotowywanie informacji na temat działań odbywających się w oparciu o Skarbnicę do mediów regionalnych (minimum 1 informacja/artykuł na kwartał w dwóch typach mediów).

g) dbałość o stałą ekspozycję jak również organizacja i rozwój ekspozycji poprzez przygotowanie do ekspozycji nowych eksponatów (sporządzanie i uzupełnienie opisów eksponatów i np. dołączenie dokumentacji zdjęciowej), renowację i konserwację posiadanych eksponatów, ewentualny pozyskiwanie (zakup) wyjątkowo cennych artefaktów,

h) prowadzenie rzetelnych statystyk dotyczących liczby gości indywidualnych i grup zorganizowanych, odwiedzających Skarbnicę Wioski Rybackiej w Chłopach

i) ścisła współpraca z Informacją Turystyczną w Mienie oraz z Referatem Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielnie w zakresie:

 • promowania oferty i informacji o atrakcjach dostępnej dla turystów w oparciu o Skarbnicę,
 • przygotowywania wydawnictw informacyjno – promocyjnych.

Głównymi beneficjentami działalności Skarbnicy są:

 • turyści odwiedzający gminę i wypoczywający na terenie gminy Mielno i w okolicznych nadmorskich gminach,
 • grupy zorganizowane (młodzież, dzieci, emeryci itp.) celowo przybywające do Skarbnicy w celu skorzystania z proponowanej oferty,
 • mieszkańcy gminy, w szczególności młodzież szkolna, która w Skarbnicy będzie miała możliwość skorzystania z edukacji regionalnej i historycznej
 • pasjonaci historii i tradycji Pomorza,
 • mieszkańcy regionu, w szczególności Koszalina i okolic
 • organizacje pozarządowe i podmioty społeczne z terenu gminy Mielno, które w oparciu o dostępny obiekt mogą realizować działania pożytku publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania: 130 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym wykluczającym Oferenta z dalszego postępowania konkursowego.

Wkład własny finansowy nie mniej niż 10% wartości wnioskowanej dotacji.

Udział wkładu osobowego i rzeczowego: dopuszczalny.

Uwaga! Przy wycenie własnego wkładu rzeczowego należy zastosować rynkowe stawki wypożyczenia danego sprzętu. Nie należy wyceniać w kosztorysie wkładu własnego rzeczowego zakupionego z dotacji Gminy Mielno w latach poprzednich. Można go jedynie opisać w posiadanych zasobach rzeczowych.

Reklama