Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 17.05.2019 do 07.06.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Dzieci
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

Opis konkursu

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa jest upowszechnianie i rozwój koszykówki wśród dzieci w województwie kujawsko-pomorskim.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2019 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach: przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajęć sportowych (w trybie pozaszkolnym i pozalekcyjnym), dla uczniów szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz zapewniające rozwój koszykówki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Zajęcia muszą spełniać następujące warunki:

  1. będą realizowane w terminie od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r.;
  2. powinny odbywać się na hali sportowej lub sali gimnastycznej, a także siłowni lub basenie;
  3. będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 90 minut z częstotliwością dwa razy w tygodniu, w grupach liczących od 15-20 osób. Końcowym elementem zajęć powinny być testy kompetencyjne przeprowadzone wg metodologii wdrożonej w PZKosz. Wyróżniający się uczniowie będą kwalifikowani do uprawiania koszykówki w klubach sportowych na terenie naszego województwa, które wyznaczone zostaną jako docelowe dla poszczególnych obszarów;
  4. oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum 10 gmin (zakwalifikowanych do projektu na podstawie zgłoszeń oraz opinii Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki) oraz objęcie wsparciem minimum 400 uczniów w 20 grupach. Wysokość dofinansowania na jedną grupę nie może być wyższa niż 5.000 zł
  5. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia ujednoliconego wykazu tego sprzętu oraz jego dystrybucji dla każdej grupy szkoleniowej z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć wartości 3 500,00 zł. Specyfikacja sprzętu musi zawierać się w treści przedłożonego wniosku;

4. W ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2019 za priorytetowe uznaje się:

  1. powszechność i systematyczność zajęć;
  2. ponadlokalny zasięg terytorialny przedsięwzięcia;
  3. wkład własny pochodzący ze środków publicznych.

5. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 25/2019 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2019 nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości zadania.

Reklama