Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem

Reklama
Nabór od 15.05.2019 do 04.06.2019 23:59
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację programu pn.: „Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Celem programu jest sfinansowanie co najmniej 700 testów przesiewowych w kierunku HIV, dla osób, którym zostanie udzielone anonimowe i bezpłatne poradnictwo przed i po teście.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2019 – profilaktyka HIV/AIDS”. Na kopercie umieścić opis: Wydział Zdrowia „NIE OTWIERAĆ.”

W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Reklama