Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS

Reklama
Nabór od 15.05.2019 do 04.06.2019 23:59
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 17,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodzina
Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację programu pn.: „Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich”.

Celem programu jest organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2019 – profilaktyka HIV/AIDS”. Na kopercie umieścić opis: Wydział Zdrowia „NIE OTWIERAĆ”.

W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Reklama