Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zaangażowanie seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora 2019

Reklama
Nabór od 14.05.2019 do 06.06.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Zaangażowanie seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora 2019
 1. Opis zadania:

Cel zadania:

Zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym miasta poprzez udział w organizacji, promocji i przebiegu Warszawskich Dni Seniora. Cel wpisuje się w Cel 1 Zwiększenie aktywności społecznej, cel techniczny 1.1. Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów wśród seniorów oraz 1.2. Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów - Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 -2020, przyjętego Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013r.

Rezultaty zadania:

 • pozyskanie wolontariuszy 60+ wspierających promocję Warszawskich Dni Seniora 2019

 • udział wolontariuszy 60+ w wydarzeniach ogólnomiejskich w trakcie i poprzedzających Warszawskie Dni Seniora 2019;

 • strategia promocji Warszawskich Dni Seniora 2019;

 • system identyfikacji wizualnej;

 • rozbudowana i zaktualizowana funkcjonującej strona internetowa www.wds.org.pl;

 • wydarzenia wprowadzone przez organizatorów sprawdzone przez wolontariuszy,

 • projekt i druk i dystrybucja materiałów promocyjnych;

 • wzrost wiedzy wolontariuszy 60+ przeszkolonych w tematach zawartych w pkt.7;

 • teksty autorstwa wolontariuszy opublikowane przez nich na stronie wds.org.pl; - dokumentacja filmowa WDS.

Zadanie skierowane jest do osób powyżej 60-go roku życia. Będzie ukierunkowane na zaangażowanie seniorów w roli wolontariuszy w promocję, organizację i przebieg Warszawskich Dni Seniora trwających od 21 września 2019 r. do 1 października 2019 r. Promocję rozumianą jako zaplanowanie strategii promocji, opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, uaktualnienie i modernizację strony internetowej wydarzenia zawierającej program i wszystkie ważne informacje. Zaprojektowanie wspólnie z seniorami ulotki, plakatu, biuletynu zawierającego program przy użyciu istniejącego logotypu wydarzenia oraz druk i dystrybucję ww. materiałów promocyjnych. Realizacja zadania będzie także polegała na aktywnym udziale w Warszawskich Dniach Seniora 2019 oraz ich dokumentowaniu.

Zadanie musi obejmować działania:

Rekrutację grupy wolontariuszy 60+ (minimum 40 osób) między innymi wśród członków rad seniorów i podczas ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów poprzedzających WDS;

 1. Obecność wolontariuszy 60+ podczas ogólnomiejskich wydarzeń dedykowanym seniorom razem z pracownikami Urzędu Miasta, zaplanowanie animacji, które pozwolą dotrzeć do jeszcze większej grupy osób starszych i pozyskać nowych wolontariuszy;
 2. Opracowanie strategii promocji Warszawskich Dnia Seniora 2018 jako oferty skierowanej do osób starszych;
 3. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Warszawskich Dni Seniora przy wykorzystaniu istniejącego logotypu Warszawskich Dni Seniora z udziałem wolontariuszy 60+;
 4. Opracowanie regulaminu zamieszczania wydarzeń przez organizatorów na stronie Warszawskich Dni Seniora 2019;
 5. Weryfikacja treści zamieszczanych treści przez organizatorów wydarzeń wchodzących w program Warszawskich Dni Seniora 2019;

Przeszkolenie wolontariuszy w zakresie:

 1. mediów społecznościowych,

 2. umiejętności dziennikarskich,

 3. umiejętności redaktorskich,

 4. umiejętności fotograficznych,

 5. umiejętności składu informatora,

 6. ochrony danych osobowych,

 7. dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami;

 8. Wypracowanie zasad i harmonogramu współpracy z koordynatorem Warszawskich
  Dni Seniora i osobą wspierająca działania informacyjne w Zespole Realizacji Polityki Senioralnej;

 9. Udział wolontariuszy 60+ w wydarzeniach organizowanych podczas Warszawskich Dni Seniora 2019 wraz z tworzona przez nich dokumentacją zdjęciową, filmową oraz w postaci tekstów publikowanych na www.wds.org.pl.

 10. Utrzymanie i rozwijanie na serwerze istniejącej strony internetowej Warszawskich Dni Seniora (www.wds.org.pl) spełniającej następujące kryteria:

   10.1\. Ogólne
  
 • technologia rozwijania strony internetowej musi pozwalać na jej dalszą rozbudowę oraz na tworzenie dodatkowych modułów w przyszłości;
 • spełnia wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych;
 • umożliwia prawidłowe działanie dla użytkowników następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej), Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google chrome (od wersji 5.0 i wyżej), Safari od wersji 5.0 i wyżej);
 • w przypadku użytkowników korzystających ze starszych przeglądarek powinien pojawić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlenia strony oraz wersji przeglądarek do których strona jest zoptymalizowana;
 • rozbudowa strony zgodna ze standardami panującymi w Internecie oraz ze standardami Światowej Organizacji W3C;
 • stworzenie wersji dopasowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych;
 • zgodność witryn ze standardem WCAG 2.0;
 • stworzenie systemu zarządzania treścią;
 • responsywność strony;
 • dostosowanie strony do możliwości percepcyjnych osób starszych;
 • dostosowanie do zasad RODO

10.2. Struktura i szata graficzna:

 • struktura witryny przyjazna dla użytkowników, zgodna z istniejącymi trendami w sieci Internet przetestowana pod względem użyteczności użytkowników;
 • podział treści zawartych w serwisie na działy z możliwością dodawania podstron;
 • formularz rejestracyjny dla partnerów z opcją raportowania;
 • utrzymanie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za pomocą systemu zarządzania treścią;

10.3. System Zarządzania Treścią (CMS);

 • dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu;
 • utrzymanie sytemu uprawnień dla użytkowników i administratorów systemu, zarządzanie kontami, przydzielanie użytkownikom uprawnień do edycji poszczególnych elementów serwisu;
 • utrzymanie dodawania galerii zdjęć, obrazów, hiperłączy, tabel wewnątrz treści artykułów, dodawanie dowolnych plików jako załączniki do artykułów. Możliwość uploadu wielu plików na raz;
 • utrzymanie możliwość przenoszenia artykułów między działami i podstronami;
 • modyfikowanie struktury strony i elementów nawigacji (np. dodawanie lub usuwanie elementów menu, tworzenie i usuwanie działów i podstron);
 • możliwość przeglądania statystyk dotyczących ilości odwiedzin poszczególnych artykułów.

Zaprojektowanie wspólnie z wolontariuszami materiałów promocyjnych (ulotka, plakat, program, baner);

Druk i dystrybucja materiałów promocyjnych;

 • plakaty (A2, fullcolor, nakład: 500 szt.)

 • ulotki (A5, fullcolor; nakład: 20000 szt.)

 • biuletyn (A5, fullcolor, 100-120 stron; nakład 10 000 szt.)

 1. Przeszkolenie zespołu wolontariuszy 60+ do redagowania i administrowania stroną wydarzenia;
 2. Nadzór nad treściami zamieszczanymi na stronie www.wds.orga.pl

Wskaźniki rezultatów projektu:

 • liczba zrekrutowanych wolontariuszy 60+;* liczba wolontariuszy 60+ biorących udział w wydarzeniach ogólnomiejskich poprzedzających Warszawskie Dni Seniora 2019 i w ich trakcie;* opracowana strategia promocji Warszawskich Dni Seniora 2019;* opracowany system identyfikacji wizualnej;* rozbudowa i aktualizacja funkcjonującej strony internetowej www.wds.org.pl;* projekt, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych;* liczba wolontariuszy 60+ przeszkolonych jak w pkt.7;liczba tekstów opublikowanych przez wolontariuszy na stronie wds.org.pl i/lub w miesięczniku #POKOLENIA;* liczba zdjęć, filmików opublikowanych na stronie

Dokumentacja realizacji działania:

 • regulamin rekrutacji wolontariuszy;
 • formularze zgłoszeniowe wolontariuszy;
 • porozumienia wolontariacie podpisane z uczestnikami;
 • listy obecności ze spotkań roboczych i szkoleń;
 • program szkolenia dla wolontariuszy 60+;
 • materiały szkoleniowe dla wolontariuszy;
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa z działań realizowany w ramach projektu;
 • strategia promocji Warszawskich Dni Seniora 2018
 • regulamin zamieszczania wydarzeń na stronie Warszawskich Dni Seniora 2018
 • raport z ewaluacji projektu.

Wybrani oferenci będą zobowiązani do:

 • stosowania przy wszystkich działaniach logotypu „Zakochaj się w Warszawie”;
 • ścisłej organizacyjnej i merytorycznej współpracy z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej Urzędu m.st. Warszawy w zakresie działań dotyczących projektowania narzędzi promocyjnych;
 • współpracy w formie konsultacji z prezydium Warszawskiej Rady Seniorów;
 • aktywnej promocji Warszawskich Dni Seniora podczas podejmowania działań projektowych.

Szczegółowe warunki realizacji działania:

 • odbiorcy zadania: mieszkańcy m.st. Warszawy powyżej 60 roku życia;
 • zapewnienie odpowiednich zasobów lokalowych i kadrowych, w odniesieniu do charakteru realizowanego projektu;
 • informacja o realizacji projektu skierowana do mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy.

Materiały powstałe w ramach realizacji działania:

 • wybrany oferent po zakończeniu projektu zostanie zobowiązany do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów powstałych w ramach realizacji działania oraz upoważnienia m.st. Warszawy do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielenia dalszego upoważnienia osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa będzie mogła udzielić licencji dotyczącej korzystania z tych materiałów;
 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania określone w umowie.

Prawa autorskie zostaną przekazane na rzecz m.st. Warszawy w związku z planowaną organizacją kolejnych edycji Warszawskich Dni Seniora.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w §4 ust.1.

Reklama