Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

”Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży” w rejonie osiedla Stare Miasto

Reklama
Nabór od 14.05.2019 do 05.06.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. ”Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży” w rejonie osiedla Stare Miasto.

Zadanie polega na:

1. Organizowaniu dzieciom i młodzieży szkolnej, w czasie wolnym od nauki szkolnej zajęć polegających na:

  • pomocy i wspieraniu w odrabianiu lekcji,
  • organizowaniu dodatkowych zajęć językowych, komputerowych i innych,
  • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień w formie warsztatów np. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, modelarskich, technicznych, fotograficznych, kulinarnych i innych,
  • prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy
    i ryzykownych zachowań, przez cały okres realizacji zadania, w wymiarze 1h tygodniowo,
  • promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych , turystycznych, zabawach społecznych,
  • promowaniu rozwoju społecznego i kulturalnego poprzez wyjścia do teatru, kina, muzeum, udział
    w kampaniach i akcjach społecznych.

2. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży spożycia posiłku/podwieczorku, w każdym dniu działania Centrum w formie na jaką pozwalają warunki sanitarne.

3. Współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz instytucjami je wspierającymi (szkoły, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe i inne) w zakresie diagnozowania potrzeb oraz poprawy jakości realizowanych działań.

4. Integrowaniu środowiska lokalnego poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na danym terenie na rzecz dzieci i młodzieży.

5. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i wsparcia szczególnie w sytuacjach wymagających bezzwłocznego reagowania i działania.

6. Zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-aktywizujących w okresie wakacji letnich uwzględniając potrzeby i możliwości organizacyjne Centrum.

Reklama