Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych osób

Reklama
Nabór od 14.05.2019 do 03.06.2019 15:30
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. NAZWA ZADANIA

Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych osób.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

Zadaniepozostaje w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025:

  • cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia,

  • cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków publicznych Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wymagany jest wkład własny w wysokości 5% wnioskowanej dotacji. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy).

Środki przyznane na realizację zadania publicznego w formie dotacji w 2019 roku muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert.

Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama