Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

„Święto Organizacji Pozarządowych”

Reklama
Nabór od 13.05.2019 do 23.05.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „Święto Organizacji Pozarządowych”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 70 000,00 zł

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2019 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Krakowa

Warunki realizacji zadania publicznego:

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

1. promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

 1. zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych w ich własnych siedzibach lub podczas organizowanych wydarzeń;

 2. informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora działających na ich rzecz;

 3. stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków;

 4. zachęcanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego działania w organizacjach trzeciego sektora;

 5. zapoznawanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacji pozarządowych z działaniami na rzecz trzeciego sektora prowadzonymi corocznie przez Miasto Kraków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) organizacja wydarzenia pn. „TYDZIEŃ W KRAKOWSKICH NGO 2019” z udziałem co najmniej 20 organizacji pozarządowych, które zaprezentują swoją ofertę programową w siedzibach swoich Organizacji co najmniej 100 mieszkańcom Krakowa;

2) przeprowadzenie 21-dniowej akcji edukacyjno-promocyjnej zwiększającej poziom wiedzy wśród mieszkańców Miasta na temat funkcjonowania oraz oferty krakowskich organizacji pozarządowych oraz oferty Miasta kierowanej corocznie do trzeciego sektora;

3) organizacja na terenie Krakowa jednorazowego wydarzenia pn. „PIKNIK NGO 2019” z udziałem co najmniej 25 organizacji pozarządowych i co najmniej 100 mieszkańców Krakowa;

4) opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr661/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia28.03.2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 23 maja 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, os. Centrum C 10, pok. nr 105 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama