Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 13.05.2019 do 14.06.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje w myśl zapisów: „Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata: 2017-2022” oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zlecić realizację zadań o zasięgu regionalnym dla osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej tj.:

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej, oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Termin realizacji zadań objętych konkursem ustala się od dnia zawarcia umowy z Samorządem Województwa Śląskiego w 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania finansowane z dotacji, tj. ze środków budżetu Województwa Śląskiego muszą zostać poniesione (zapłacone) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do 13 grudnia 2019 r. nawet jeżeli wynikający z przepisów lub faktur ostateczny termin ich płatności jest dłuższy. Dotyczy to także zapłat pochodnych od wynagrodzeń.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

W ramach konkursu zostaną dofinansowane zadania o charakterze regionalnym, tzn. oferent ubiegający się o zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do skierowania zadania do osób – uczestników zadania, z co najmniej 2 powiatów województwa śląskiego. Brak wskazania w ofercie ilości lub nazw powiatów lub określenie obszaru wsparcia ogólnie np. jako „województwo śląskie”, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 29 listopada 2019 r.

Reklama