Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej w czasie ferii...

Reklama
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich
Nabór od 10.05.2019 do 31.05.2019 15:40
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży w szczególności sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem, warunków do zrównoważonego rozwoju lub/oraz ułatwionego dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego w okresie ferii letnich jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzonej w szczególności w placówce wsparcia dziennego, podczas których powinien być realizowany program profilaktyczny.

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat zamieszkująca bądź przebywająca na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy uczęszczających do placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie Dzielnicy Śródmieście. 50% uczestników zadania powinno pochodzić z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych.

Zalecany obszar szczególnej koncentracji przy realizacji zadania: Solec; Czerniakowska; rejon kina Muranów; Muranowska; Nalewki; Andersa; Nowolipie; Aleja Jana Pawła II; Aleja Solidarności; Corazziego; Bielańska; Długa; Koźmińska; Cecylii Śniegockiej; 29 listopada; Zagórna; Aleja Armii Ludowej; Bednarska; Sowia; Furmańska; Rycerska; Wąski Dunaj; Piwna; Chmielna; Bracka, Widok; Kopernika, św. Barbary; Hoża; Poznańska; Wspólna; Wilcza; Krucza; Żurawia; Koszykowa; Skorupki; Klonowa; Nowowiejska; Noakowskiego; Wierzbickiego; Mokotowska; Marszałkowska

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 1lipca – 02 września 2019 r.

Termin wypoczynku dzieci i młodzieży: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.

Metody realizacji zadania: zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe, zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora lub trenera. Zajęcia turystyczne, kulturalne, rekreacyjne, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne oraz różnorodne zajęcia sportowe prowadzone w obiektach sportowych.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania: Posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze.
W przypadku organizowania obozów - warunki organizacyjne muszą być zgodne z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361).
Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.05.2019 roku do godz. 15:40.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2019 roku do godz. 18:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama