Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

POWER: Działanie 2.9 - Rozwój ekonomii społecznej - trwa nabór wniosków

Reklama
Nabór od 31.05.2019 do 15.07.2019 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31.05.2019 r. do 15.07.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wyłonionych 5 projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w rozdziale V regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000,00 zł.

Reklama