Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Reklama
Nabór od 10.05.2019 do 29.05.2019 23:59
Gmina Jarocin - Dział Pomocy Społecznej - Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Rodzina
Burmistrz Gminy Jarocin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Cel zadania:

Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć o charakterze terapeutycznym, dla osób uzależnionych i członków ich rodzin dla mieszkańców Gminy Jarocin tj. organizacja obozu terapeutycznego.

Rezultaty do osiągnięcia poprzez realizację zadania:

a) zapewnienie mieszkańcom Gminy Jarocin możliwości wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu integracyjnym o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,

b) organizacja przedsięwzięcia dla minimum 30 uczestników,

c) przeprowadzenie minimum 7 godzin zajęć terapeutycznych podczas przedsięwzięcia.

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 5. Za błąd formalny uznaje się:
 6. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
 7. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 8. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
 9. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 10. złożenie oferty bez wymaganych załączników.
  1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania oraz bieżącej działalności organizacji.
  2. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia oceny formalnej, następujących błędów formalnych:
 11. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 12. złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty które je zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

10. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

1) kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem

2) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdza za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

11. Przedmiot działalności oferenta musi być zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego / obszarem tematycznym - ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 10.06.2019r. maksymalnie do 30.09.2019r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia podpisania umowy tj. nie wcześniej niż 10.06.2019r. do 30.09 2019r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. nie wcześniej niż 10.06.2019r. do 30.09.2019r.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 8. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 9. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2. Forma zlecenia: wspieranie, maksymalna kwota wnioskowanej dotacji 15.000,00 zł
 3. Wysokość dotacji: nie może przekroczyć 60 % kosztów realizacji zadania, 40 % wkład własny, w tym 20% finansowy.

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 29.05.2019r.;
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie,
  ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin .
Reklama