Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Program Społecznik na lata 2019-2021 Regionalne Inicjatywy Obywatelskie

Reklama
Nabór od 10.05.2019 do 21.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 10 tys. PLN
Każda regionalna inicjatywa obywatelska musi zmierzać do zrealizowania celu głównego Programu Społecznik na lata 2019-2021. Za cel główny przyjmuje się budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Każda inicjatywa obywatelska musi przyczynić się do rozwoju województwa. Regionalna Inicjatywy obywatelska musi także zmierzać do realizacji celów szczegółowych:

a) wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,

b) uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,

c) wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,

d) transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami,

e) zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.

Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach realizacji regionalnych inicjatyw obywatelskich planuje się dofinansowanie rocznie minimum 100 inicjatyw, w tym 42 regionalne inicjatywy o zasięgu powiatowym oraz 58 regionalnych inicjatyw o zasięgu regionalnym, w wysokości do 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł w drodze co najmniej jednego naboru.

Wsparcie jest przyznawane z uwzględnieniem podziału regionalnych inicjatyw obywatelskich na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym (przy założeniu udzielenia wsparcia maksymalnie 2 inicjatywom obywatelskim na powiat,a co za tym idzie przeznaczeniem kwoty maksymalnie 20.000,00 zł na powiat)
i regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.

Sposób realizacji zadania publicznego oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich zarówno w zakresie formalnym, jak i obszarowym jest zgodny z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W latach 2020-2021 Operator zapewni zgodność sposobu realizacji zadania publicznego i inicjatyw obywatelskich z zapisami odnośnych Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Reklama