Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz weteranów

Reklama
Nabór od 09.05.2019 do 22.05.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj: działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Celem zadania jest:

1) udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa;

2) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa;

4) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5) integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

2) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

3) organizowanie przedsięwzięć w zakresie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin:

a) poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa,

b) weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

4) organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

6) zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

7) opiekę nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

8) integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.

Termin realizacji zadań: od 19.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 07/2019/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 22 maja 2019 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama