Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusz wkładów własnych

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 24.05.2019 15:00
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego:Fundusz wkładów własnych

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zadania: w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości5 534,19zł.

Cel zlecanego zadania publicznego:

Udzielenie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Ofertę na pokrycie wkładu własnego części budżetu projektu, może wyłącznie złożyć oferent, który otrzymał już na realizację projektu środki spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

· Unii Europejskiej,

· strukturalnych,

· innych państw i organizacji międzynarodowych,

· polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

· administracji centralnej,

· podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na realizację zadania mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w zakresie dziedzin objętych programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionych w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;

 2. Program „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023;

 3. Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020;

 4. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020;

 5. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019;

 6. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020;

 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020;

 8. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011r. oraz z perspektywą na lata 2016-2019;

 9. Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030,

 10. Program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,

 11. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa;

 12. „Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 –Bezpieczny Kraków”;

 13. Program „Otwarty Kraków”.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

 1. skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko
  w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowai adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania).

 2. realizowane w roku 2019. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2019, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2019 roku (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowa i adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania), oraz nie może zawierać jakichkolwiek odpłatności od beneficjentów.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. zakupy gruntów,

 2. działalność gospodarczą,

 3. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,

 4. działalność partii politycznych,

 5. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

 6. działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest kopia umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków lub potwierdzenie otrzymania dotacji, wraz z kopią złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu Gminy. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, wraz z którym organizacja ubiega się o środki pozabudżetowe, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).

W przypadku rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs w całości w pierwszym lub w kolejnych terminach, Miasto zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych rezultatów wskazanych w ofertach, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w ramach wsparcia finansowego Funduszu wkładów własnych.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr661/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia28.03.2019 r.oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 5. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od dnia 30 kwietnia 2019 r. aż do wyczerpania środków:

 • do dnia 24 maja 2019 r.,

 • do dnia 24 lipca 2019 r.,

 • do dnia 24 września 2019 r.,

do godziny 1500.

 1. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w terminie:

· do dnia 24 maja 2019 r. os. Centrum C 10 pok. Nr 106,

· po dniu 24 maja 2019 r. – sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
ul. Jana Dekerta 24

– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 1. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone
  po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama