Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja X Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach

Reklama
Nabór od 09.05.2019 do 27.05.2019 15:00
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Zakres działań obejmuje organizację X Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2019 r., w tym:

 • 13 września 2019 r. - spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora,
 • 14 września 2019 r. – miasteczko organizacji pozarządowych na katowickim Rynku od strony Rawy.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 118, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 15.00., (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zadanie polegające na organizacji X Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w Katowicach powinno się odbyć w ciągu dwóch dni, w tym:
 • spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora w dniu 13 września 2019 r. (miejsce dowolne),
 1. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Katowice, organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 2. Zakres działań objętych realizacją zadania:

1) przygotowanie spotkania organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora (np. konferencja, warsztaty, spotkanie nieformalne), w tym m.in.:

 • przygotowanie koncepcji spotkania,
 • wynajem sali,
 • przygotowanie/zakup poczęstunku,
 • rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu,

2) zorganizowanie miasteczka organizacji pozarządowych (np. w formie pikniku), w tym m. in.:

 1. przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacji,
 2. zapewnienie wolontariuszy,
 3. organizacja stoisk organizacji pozarządowych, w tym:
 • opracowanie koncepcji organizacji stoisk, przy których prezentować się będą organizacje pozarządowe,
 • wynajem namiotów i innego sprzętu plenerowego (stoły, krzesła, ławostoły, itp.),
 • przygotowanie karty zgłoszeniowej na FOP,
 • przyjmowanie zgłoszeń od organizacji pozarządowych,
 • organizację stoisk/stref aktywności według zgłoszeń zainteresowanych organizacji pozarządowych,
 • zapewnienie ochrony,

3) promocję FOP, w tym m. in.:

 • opracowanie koncepcji promocji X Festiwalu Organizacji Pozarządowych wraz z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,
 • przygotowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np.: artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic,
 • wydruk materiałów promocyjnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych,

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety podsumowującej festiwal oraz przekazania jej wyników w formie raportu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz innych dowodów potwierdzających osiągnięcie założonych rezultatów

5) zapewnienie miejsca na organizację strefy Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

UWAGA! Organizator konkursu zapewnia:

 • wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą np.: powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice, jednostek organizacyjnych miasta Katowice o planowanym przedsięwzięciu, w tym m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Kształtowania Środowiska, Zakład Zieleni Miejskiej,
 • wsparcie organizacyjne w otrzymaniu wszelkich zwolnień dotyczących m.in. sprzedaży na terenie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, czasowego wjazdu aut należących do firmy rozstawiającej namioty oraz wszelkie procedury związane z organizacja imprezy na katowickim Rynku,
 • dostarczenie prądu do stoisk i obsługę energetyczną,
 • promocję wydarzenia, w tym w szczególności na: stronie internetowej *www.katowice.eu*, w miesięczniku „Nasze Katowice",
 • dostęp do pojemników na odpady oraz sprzątanie terenu przed i po imprezie,
 • kurtyny wodne w przypadku upalnego dnia,
 • zapewnienie nagród na konkursy dla NGO,

4. Cel wydarzenia:

Festiwal Organizacji Pozarządowych:

 • to wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego, a także edukację w różnych sferach życia publicznego,
 • to przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
 • to miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,

5. Oczekiwane rezultaty wydarzenia:

 • zorganizowanie spotkania nieformalnego w dniu 13 września dla co najmniej 50 przedstawicieli katowickich NGO,
 • przygotowanie miasteczka festiwalowego dla co najmniej 50 katowickich organizacji pozarządowych,

6. Ryzyko realizacji wydarzenia:

 1. dopuszcza się w dniu 13 września zmniejszenie ilości katowickich NGO o 20%, bez konieczności proporcjonalnego zwrotu środków,
 2. dopuszcza się z przyczyn niezależnych od oferenta tj.: wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej - niezorganizowanie w dniu 14 września miasteczka festiwalowego, co skutkować będzie zwrotem części otrzymanej dotacji,
 3. dopuszcza się w dniu 14 września zmniejszenie ilości katowickich NGO o 20% bez konieczności proporcjonalnego zwrotu środków,

w przypadku zmniejszenia o więcej niż dopuszczalne 20% w przypadku pkt a) i c) rodzić będzie konsekwencje proporcjonalnego zwrotu otrzymanych środków na realizację ww. zadania.

integracja co najmniej 50 katowickich NGO podczas X Festiwalu Organizacji pozarządowych,

to okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań,

organizację strefy Budżetu Obywatelskiego

promocja wydarzenia w lokalnych mediach.

zapewnienie konferansjera (w zależności od potrzeb)

prowadzenie i obsługa spotkania.

miasteczko organizacji pozarządowych na katowickim Rynku (Plac przy Rawie) w dniu 14 września 2019 r.).

Reklama