Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota

Reklama
Nabór od 08.05.2019 do 29.05.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota
Łączny budżet 27,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 27,1 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Cel zadania:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży realizowane poprzez organizację cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Rezultaty zadania:

Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i mieszkańców w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Edukacja przez sport oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Program szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym kierowany do mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i realizowany przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie dzielnicy Ochota.

W zakres zadań mogą wchodzić:

 • prowadzenie szkolenia stacjonarnego poprzez organizację zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców w Dzielnicy Ochota,
 • udział we współzawodnictwie sportowym,
 • organizacja obozów sportowych.

Dofinansowanie może dotyczyć:

 • wynagrodzenie kadry szkolącej z wyłączeniem koordynatorów,
 • wynajem bazy sportowej odpowiadającej poszczególnym dyscyplinom,
 • wynajem odpowiednich urządzeń sportowych jeśli wymaga tego wybrana dyscyplina
 • zakup lub wynajem potrzebnego sprzętu sportowego,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie uczestników szkolenia,
 • obsługi sędziowskiej,
 • transport/przejazd zawodników na obozy szkoleniowe/turnieje z/do miejsca realizacji zadania,
 • zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie obozów szkoleniowych/turniejów
 • obsługa medyczna w trakcie organizacji turniejów/obozów sportowych,
 • opłaty startowe/wpisowe,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa,
 • kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (obsługa finansowo-księgowa lub prawna)

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem
  o czym oferent powinien poinformować w ofercie.
 • list intencyjny potwierdzający zabezpieczenie bazy sportowej do przeprowadzenia zajęć / szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW.

Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotycząca realizacji umowy.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.05.2019r roku do godz. 15:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019r. roku do godz. 15:00 ​ Kancelarii Głównej budynku Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Grójecka 17a z dopiskiem „ Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama