Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 08.05.2019 do 20.05.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert kierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 z późn. zm.).na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustaw.

Nazwa zdania:

„Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, aktywizujących mieszkańców Szczecina do realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej”. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

Cel zadania:

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym III – miasto o wysokim kapitale intelektualnym. Celem zadania jest:

a) zwiększenie poziomu partycypacji społecznej mieszkańców Szczecina,

b) wzrost zainteresowania mieszkańców inicjatywą lokalną poprzez poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności dotyczących korzystania z narzędzia,

c) aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności(informowanie, edukowanie, promowanie).

Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin

Rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Zadanie będzie polegało na opracowaniu i realizacji koncepcji działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w projekty, w ramach inicjatywy lokalnej. Koncepcja powinna uwzględniać w szczególności:

a) prowadzenie stałego punktu konsultacyjno-doradczego dla mieszkańców,

b) organizacje punktów informacyjno-promocyjnych/akcji w przestrzeni miasta np. podczas miejskich wydarzeń,

c) c)zapewnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia działań zawartych w koncepcji, wraz z ich dystrybucją. Layout zostanie ustalonym we współpracy z Miastem,

d) prowadzenie strony internetowej poświęconej inicjatywie lokalnej oraz prowadzenie działań informacyjnych w mediach społecznościowych,

e) prowadzenie działań umożliwiających mieszkańcom i organizacjom pozarządowym sieciowanie i wymianę informacji dotyczących inicjatywy lokalnej,

f) współpracę z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi, spółkami z udziałem Miasta Szczecin oraz podmiotami współpracującymi z Miastem Szczecin, w szczególności z Radami Osiedli,

g) prowadzenie działań skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, studentów oraz seniorów,

h) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzanych działań,

i) prowadzenie bieżącej ewaluacji realizowanych działań.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 20.05.2019 r. (pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu.

W przypadku złożenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferenci uczestniczący w konkursie zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama