Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 27.05.2019 16:00
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Łączny budżet 110,002 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy, Niepełnosprawni
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest szeroko rozumiana reintegracja oraz poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Uwaga ! Dla potrzeb niniejszego konkursu:

  • osoba z niepełnosprawnością – oznacza osobę chorą psychicznie i/lub osobę z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności,
  • osoba w wieku emerytalnym – oznacza osobę powyżej 60 roku życia, niezależnie od jej statusu zawodowego, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym – do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”.

Oferty należy przesłać do dnia 27 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) z zachowaniem ww. terminu w godzinach pracy Urzędu.

Reklama