Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Reklama
Nabór od 08.05.2019 do 29.05.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie

Cel zadania:

 • zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej wśród mieszkańców Warszawy dotyczących skutków używania alkoholu,
 • informowanie o możliwych formach i miejscach pomocy osobom zagrożonym lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu

Rezultaty zadania:

 • liczba i rodzaj działań podejmowanych w ramach kampanii,
 • liczba i rodzaj odbiorców poszczególnych form,
 • liczba i rodzaj upowszechnionych materiałów,
 • liczba i rodzaj działań medialnych

Rekomenduje się podjęcie w ramach kampanii różnorodnych i atrakcyjnych form oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych, m.in. takich jak: debaty, konkursy, warsztaty, treningi, seminaria, akcje edukacyjne, eventy, spoty, reklamy, wystawy, happeningi, audycje radiowe, artykuły w prasie lokalnej, ulotki, plakaty, billboardy, citylighty oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, dostosowane do potrzeb grup docelowych i oczekiwanych rezultatów projektu.

Konieczne jest aby oferent posiadał zdolności organizacyjne, niezbędne warunki oraz doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, podejmowanych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi

Ofertę należy kierować do wybranej grupy adresatów.

W ofercie należy określić dobór działań do celów kampanii oraz narzędzi do grupy docelowej, przedstawić założenia, organizację i przebieg kampanii oraz opisanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia z określeniem ich parametrów technicznych.

W ramach zadania można również zaplanować (element fakultatywny) działania *w przestrzeni publicznej wyłączonej z zakazu spożywania alkoholu. **Zakres i intensywność tych działań pozostaje do decyzji oferenta.

Działania nad Wisła mogą być głównym elementem zadania lub też jego częścią (uzupełnieniem innych działań).

W przypadku zaplanowania działań nad Wisłą, rekomenduje się przeprowadzenie ich w formie streetworkingu i partyworkingu.

Koncepcja działań streetworkerów/partyworkerów powinna być spójna z pozostałymi elementami kampanii i uwzględniać informowanie o negatywnych skutkach spożywania alkoholu. Praca streetworkerów/partyworkerów powinna odbywać się głównie w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz nocnych (weekendy), w okresie czerwiec – wrzesień.

Działania nad Wisłą mogą uwzględniać współpracę z partnerami, działającymi nad rzeką np. Centrum Nauki Kopernik, operatorem Veturilo, najemcami lokali gastronomicznych. Wszystkie działania, wymagające zajęcia terenu muszą uzyskać zgodę Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, gospodarującego z ramienia miasta terenem nad Wisłą.

* Strefy wyłączone z zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy to określone są szczegółowo w dwóch uchwałach Rady m.st. Warszawy:

1. Uchwała nr LXIII/1734/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy.

Uchwała dotyczy terenu położonego na lewym brzegu Wisły na długości bulwarów: Bulwaru Flotylli Wiślanej, Bulwaru B. Grzymały-Siedleckiego, Bulwaru gen. G. S. Pattona, Bulwaru J. Karskiego i Bulwaru Z. Religi i jest dostępna (wraz z załącznikiem) pod linkiem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F928CC8D-5FF9-4242-A1D1-99746F9EFC33,frameless.htm

2. Uchwała nr LXV/1778/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy

Uchwała dotyczy terenu położonego na prawym brzegu Wisły po obu stronach Mostu Józefa Poniatowskiego i jest dostępna (wraz z załącznikiem) pod linkiem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/394D3F2F-07FC-4F69-8BD4-833BA056D348,frameless.htm

Szczegółowe usytuowanie terenów wyłączonych z zakazu spożywania alkoholu ilustrują szkice sytuacyjne stanowiące załączniki do dwóch ww. uchwał.

Dodatkowe oczekiwania dotyczące realizacji zadania i treści oferty:

 • w przypadku dofinansowania/finansowania zadania przedstawienie do akceptacji Biura treści kampanijnych, projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych i innych, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania, przed ich upowszechnieniem,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna być adekwatna do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadniona,
 • przy realizacji zadania oczekuje się współpracy z innymi partnerami/podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • prowadzenie dokumentacji, w tym statystyk umożliwiających ocenę realizacji i efektywności podejmowanych działań,
 • po zakończeniu kampanii wymaga się podsumowania jej przebiegu oraz przedstawienia wyników w formie raportu,
 • po zakończeniu projektu realizator udzieli Miastu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie w zakresie korzystania z utworu na określonych w umowie polach eksploatacji.
Reklama