Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSiT: Program Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych...

Reklama
Konkurs MSiT: Program Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych - nowy termin składania wniosków
Nabór od 07.05.2019 do 12.06.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2,966 mln PLN
Od 70% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Termin składania wniosków przesunięto z 4 czerwca 2019 r. na 12 czerwca 2019 r.

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych”.

W dniu 24 października 2018 r., Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 51 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2019 w części 25-kultura fizyczna.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w dniu 25 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W wyniku dokonanego w dniu 12 marca 2019 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu, stosownie do decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 marca br., dokonano następującego podziału środków (24 000 000 zł): pozytywnie zaopiniowano 321 wniosków przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 20 934 500 zł.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w dniu 23 marca 2018 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w zakresie zadania:

3) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"; z zaplanowaną kwotą w łącznej wysokości 380 000 zł. Oferty złożone w konkursie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2019 r.

W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 2 966 000 zł., na zadania:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
4) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 20 260 000 zł.
W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 22 562 000 zł.
W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2018 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 24 000 000 zł.

1. Zadania realizowane w ramach konkursu

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

4) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

a) nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,

b) nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)
4) Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt. 1-3).

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

3.2. Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT.

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty wraz z załącznikami, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT.

Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 12 czerwca 2019 roku - przesunięto termin składania wniosków: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2565,Przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-konkursu-na-realizacje-programu.html

Reklama