Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym - trwa konkurs

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 15.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. PLN
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 r.".

Opis konkursu:

1. W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym szczegółowo określone w Rozdziale I ust. 3 Regulaminu.

2. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

3. Składając ofertę w ramach konkursu ofert, należy ubiegać się o kwotę dotacji w wysokości co najmniej 20 000 zł. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie niższa niż 20 000 zł zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym co najmniej w wysokości 20% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania (w tym wkład osobowy nie może wynosić więcej niż 10% wszystkich kosztów zadania).

5. Wkład własny rozumiany jest jako suma środków finansowych oraz wkładu osobowego.

  1. Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż 25 czerwca br., a zakończą się nie później niż 30 listopada 2019r. Realizacja zadania nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy.

7. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

8. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

10. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Realizatorem - oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

11. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie nie później niż 10 dni przed końcem realizacji zadania do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie prośby o akceptację.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 r.”

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Termin składania ofert:

2019-05-15

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama