Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 07.05.2019 do 27.05.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1. Rodzaj zadania publicznego:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) Obszar 1. Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych.

2) Obszar 2. Integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie.

3) Obszar 3. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności.

4) Obszar 4. Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego.

3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Ofertę dotyczącą wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, 

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Reklama