Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 07.05.2019 do 06.06.2019 23:59
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Celem/celami realizacji zadania/zadań jest:

1) tworzenie warunków osobom z niepełnosprawnością do pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez zwiększenie dostępu do dóbr i usług;

2) wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy;

3) zwiększenie aktywności i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zadania, których dotyczy konkurs

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:

a) nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijanie umiejętności sprawdzonego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.4

4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.

7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 7 maja do dnia 6 czerwca 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mcps.com.pl.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS, bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty (w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 r.)

1) osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a (III piętro),

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttp://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/;/ za pomocą profilu zaufanego ePUAP danej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku woli wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze, należy dostarczyć Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Elementem oferty jest oświadczenie, że wszystkie kopie załączników są zgodne z oryginałem.

W okresie między 27 czerwca a 30 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej.

Reklama