Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 10.06.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku.

Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1. Celem zadania jest:

1) integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z żołnierzami – Obrońcami Ojczyzny 1939 r.;

2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla żołnierzy – kombatantów walczących w obronie Ojczyzny w 1939 r.;

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu obrońcom Ojczyzny w 1939 r.;

4) upamiętnienie miejsc walk w obronie Polski w 1939 r. oraz przypomnienie społeczeństwu, zwłaszcza młodszemu pokoleniu o dziejach oręża polskiego;

5) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w 1939 r. oraz przybliżenie sylwetek bohaterów – obrońców Ojczyzny.

2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) organizację „żywych lekcji historii” – spotkań (uroczystości, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.) młodzieży z żołnierzami – Obrońcami Ojczyzny z 1939 r., w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z ich bohaterskimi walkami;

2) organizacje i udzielanie kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież (w szczególności uczniów klas mundurowych i harcerzy);

3) zapewnienie transportu kombatantom na spotkania (uroczystości, wieczornice, rekonstrukcje historyczne itp.), na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

4) opiekę nad grobami żołnierzy Obrońców Ojczyzny 1939 r., w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów na terenie całego kraju;

5) składanie w okresie od 1 września 2019 r. do 5 października 2019 r. kwiatów i zniczy w miejscach pamięci lub na grobach wojennych Obrońców Ojczyzny 1939 r.;

6) przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat walk w obronie Polski w 1939 r.;

7) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji o tematyce historycznej związanej z obroną Polski w 1939 r.;

8) otoczenie, przez uczniów szkół patronackich, opieką grobów i miejsc pamięci poświęconych Obrońcom Ojczyzny 1939 r.

3. Warunki realizacji zadania:

1) obowiązkowy wkład własny finansowy, wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), wynosi minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII);

4) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 - 3, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

5) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

6) osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

7) Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 05/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia.

4. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,

2) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

5. Termin realizacji zadań: od 05.07.2019 r. do 31.10.2019 r.,

6. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym
w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości

do 1 000 000,00 zł.

8. W 2017 r. i 2018 r. zadanie nie było realizowane.

9. Oferty należy składać do dnia: 10.06.2019 r.

10. Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

11. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 24.06.2019 r.

12. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

13. Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 12 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

14. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól w druku oferty realizacji zadania publicznego, w tym tabelę nr III. 6. pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, z określeniem wskaźnika rezultatu, sposobu jego monitorowania oraz wskazaniem źródła danych o osiągnieciu rezultatu.

15. Niewypełnienie wszystkich pól w ofercie powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

16. Podpisy pod ofertą składają wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być czytelny złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

17. Brak podpisów pod ofertą, podpisy nieczytelne, jak również złożone przez osoby nieuprawnione powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

18. W ramach konkursu mogą być składne oferty wspólne. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami określające zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.

19. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

20. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności

21. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 3 (trzy) oferty. W przypadku przesłanie więcej niż 3 oferty przez jeden podmiot, ocenie podlegać będą wyłącznie 3 oferty wybrane wg kolejności zarejestrowania w kancelarii jawnej MON.

22. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz wyrażeniem zgody na stosowanie przy realizacji zadań Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 05/2019/WD/DEKiD.

23. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2019/WD/DEKiD

24. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 10 czerwca 2019 r., do godziny 16.15.

25. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama