Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadnia w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 29.04.2019 do 23.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Środowiska
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., poprzez organizację Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032".

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 688) zwanej dalej „Ustawą”, do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonego w § 6 ust.17 pkt. 2 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do organizacji wydarzenia tematycznego o charakterze regionalnym, mającego na celu podniesienie wiedzy w zakresie zagrożeń wynikających z oddziaływania azbestu na środowisko, wpływu tego materiału na zdrowie i życie człowieka oraz prawidłowy sposób jego usuwania.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

 1. Rodzaj zadania publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 1. Klasyfikacja budżetowa.

dział 900 rozdział 90095 § 2360

 1. Forma realizacji zadania publicznego.

Powierzenie:

Powierzenie to udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w całości:

 • nie dopuszcza się udziału innych środków finansowych (np.: środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych),
 • dopuszcza się udział wkładu osobowego
 • nie dopuszcza się udziału wkładu rzeczowego

Nazwa zadania publicznego:

Organizacja Dwóch konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego [w zł]: planowane wydatki w roku 2019 - 50 000,00

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania naboru ofert.

Szczegółowy opis zadania:

Organizacja w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”. Zadanie powinno być zorganizowane w dwóch terminach: 20.09.2019 r. oraz 16.10.2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Sumarycznie w obu Konferencjach powinno uczestniczyć min. 300 osób. Uczestnicy każdej Konferencji nie powinni się powtarzać.

W ramach realizacji zadania oferent winien zapewnić:

 1. Program konferencji zawierający wykłady m.in. w zakresie:
 2. Zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 3. Dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 4. Wyników kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców wykorzystujących substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
 5. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 6. Programu postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na przykładzie wybranego powiatu ze wskazaniem dobrych praktyk.
 7. Realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na przykładzie wybranego powiatu (dobre praktyki).
 8. Sposobów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
 9. Wpływu azbestu na zdrowie człowieka.
 10. Kredytowania inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

10. Dodatkowe wyposażenie audiowizualne do Sali Sesyjnej UMWW w sytuacji gdy istniejące nie jest wystarczające.

11. Doświadczoną osobę, która poprowadzi całość konferencji od rozpoczęcia i przywitania gości do jej zakończenia.

12. Promocję wydarzenia.

13.Scenografię.

14.Materiał informacyjno – edukacyjny na temat szkodliwości azbestu, jego usuwania i pozyskiwania środków na jego likwidację. Po wykonaniu zadania Oferent przekaże nieodpłatnie prawa autorskie do przedmiotu zamówienia, które nie będą ograniczone zakresem niniejszego zamówienia. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do korzystania i rozporządzania przedmiotem zamówienia na wszelkich polach eksploatacji. Druk materiału nastąpi po akceptacji DSR nie później niż jeden tydzień przed wydarzeniem. Oferent wyraża zgodę na wydruk i rozpowszechnianie oraz ewentualną modyfikację materiału, przez inne osoby już po jego zaakceptowaniu przez DSR.

Dystrybucja ww. materiałów na każdej Konferencji – min. 300 szt.

Odbiorcy zadania (uczestnicy):

Pracownicy gmin i powiatów z terenu województwa wielkopolskiego (80 % uczestników), inne osoby zainteresowane przedmiotową problematyką (nie więcej niż 20 % uczestników). Maksymalnie 2 os. z jednej instytucji.

Lista zaproszonych gości musi zostać skonsultowana i ostatecznie zaakceptowana przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Miejsce realizacji zadania:

Sala Sesyjna Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin przeprowadzenia konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”

Przedsięwzięcie konferencja pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032” winno odbyć się w dwóch terminach: 20.09.2019 r. oraz 16.10.2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

 1. Dodatkowe informacje.
 2. Szczegółowe warunki przekazywania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji zostaną określone w zawartej umowie.
 3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu
  (np. osiągniętego w wyniku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, w tym: wpisowego lub opłaty startowej, sprzedaży biletów wstępu czy sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych), a środki finansowe pozyskane na realizację zadania publicznego muszą zostać przeznaczone
  w całości na jego realizację.
 4. Mniejsza liczba uczestników spowoduje proporcjonalne obniżenie dotacji.
 5. Termin realizacji zadania publicznego.

Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15 lipca 2019 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2019 roku.

Ostateczny, wiążący termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

Rezultaty realizacji zadania publicznego:

 1. Podniesienie świadomości i wiedzy pracowników administracji publicznej biorących udział w konferencji,w zakresie zagrożeń wynikających z oddziaływania azbestu na środowisko, wpływu tego materiału na zdrowie i życie człowieka oraz prawidłowy sposób jego usuwania
 2. Przeprowadzenie konferencji z udziałem odpowiedniej liczby prelegentów.
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji we wskazanych ramach czasowych wraz z obowiązującymi pakietami.
 4. Opracowanie materiału informacyjno – edukacyjny na temat szkodliwości azbestu, jego usuwania i pozyskiwania środków na jego likwidację.
 5. Możliwość przekazania zdobytej wiedzy przez uczestników Konferencji mieszkańcom gmin i powiatów.

Podmioty uprawnione do składania ofert.

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe
  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 2. Oferty złożone przez podmioty nieuprawione do wzięcia udziału w niniejszym otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

Sposób, miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej - generatora wniosków www.witkac,pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 23 maja 2019 roku do godziny 15.30.

2. Wydrukowaną wersję papierową oferty, tożsamą z ofertą wygenerowaną za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl (muszą posiadać tą samą jednakową sumę kontrolną) oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i oferty złożonej za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera, pod adresem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu (parter, ho główny) lub w Sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (X piętro, cz. A, pok. 1048, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 20 maja 2019 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pn. – pt. 7.30 - 15.30, decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty wygenerowane jedynie w platformie elektronicznej Witkac.pl lub faksem. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do 23 maja 2019 roku do godziny 15:30.

Reklama