Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 29.04.2019 do 20.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 340 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 340 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

Zadanie nr 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 120 000,00 zł,

Zadanie nr 2 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji – 60 000,00 zł,

Zadanie nr 3 Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
    do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach – 120 000,00 zł

Zadanie nr 4 Organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – 40 000,00 zł,

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków PFRON wynosi 340 000,00 zł.

Nabór ofert trwa do 20 maja 2019 r. do godz. 15.30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 13 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Reklama