Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zorganizowanie wyjazdów dzieci ze świetlicy profilaktyczno-środowiskowej i świetlicy terapeutycznej ze środowisk dysfunkcyjnych na letnie obozy...

Reklama
Zorganizowanie wyjazdów dzieci ze świetlicy profilaktyczno-środowiskowej i świetlicy terapeutycznej ze środowisk dysfunkcyjnych na letnie obozy profilaktyczno-terapeutyczne
Nabór od 29.04.2019 do 22.05.2019 23:59
Urząd Miejski w Chrzanowie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Łączny budżet 62 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 62 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Chrzanów w 2019r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Miasta Chrzanowa, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XLV/471/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o uchwaleniu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz uchwałą Nr XLV/473/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów na rok 2019,

Ogłasza

Zadanie pod nazwą: Zorganizowanie wyjazdów dzieci ze świetlicy profilaktyczno – środowiskowej i świetlicy terapeutycznej ze środowisk dysfunkcyjnych na letnie obozy profilaktyczno – terapeutyczne.

Cel zadania:

Celem strategicznym zadania jest ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mieszkańców gminy Chrzanów, a w szczególności przez osoby niepełnoletnie. Celem szczegółowym zadania jest promocja zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez wsparcie i współfinansowanie wybranych działań realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty zadania to poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez nabycie umiejętności zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Termin realizacji zadania: od 25 czerwca 2019 r. i nie dłużej niż do 10 września 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 62 000,00 zł

W roku 2018 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 60 840,00 zł

Reklama