Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie bezpłatnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla dzikich zwierząt

Reklama
Nabór od 26.04.2019 do 17.05.2019 14:00
Urząd Miejski w Słupsku - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 36,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 36,2 tys. PLN
Prezydent Miasta Słupska ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpłatnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie Miasta Słupska.

Cel zadania:

Udzielenie niezbędnej pomocy weterynaryjnej dla potrzebujących zwierząt dzikich znalezionych na terenie Miasta Słupska oraz ich rehabilitacji z wyłączeniem tych, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych.

Rezultaty zadania:

1) zapewnienie miejsca na terenie Miasta Słupska w celu umożliwienia dostarczania znalezionych dzikich zwierząt potrzebujących pomocy; poprzez zawarcie np. umowy lub porozumienia ze stosownym podmiotem świadczącym usługi weterynaryjne,

2) całodobowe przyjmowanie i leczenie rannych zwierząt dzikich, które zostały znalezione w granicach administracyjnych Miasta Słupska (zadanie nie obejmuje leczenia i rehabilitacji zwierząt, które zostały znalezione poza Słupskiem),

3) przeprowadzanie oceny stanu zdrowia zwierząt przez lekarza weterynarii po dostarczeniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej,

4) usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz prowadzenia w tym zakresie szczegółowej dokumentacji,

5) zapewnienie zwierzętom przebywającym w lecznicy weterynaryjnej lub w ośrodku rehabilitacyjnym całodobowej opieki weterynaryjnej, tj. leczenie chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

6) sprawowanie humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w lecznicy weterynaryjnej lub ośrodku rehabilitacyjnym, polegającej na zapewnieniu właściwych dla danego gatunku zwierząt warunków bytowania i żywienia,

7) sprawowanie opieki nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie zagrażały dla zdrowia lub życia ludzi i innych zwierząt,

8) natychmiastowe powiadamianie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadkach podejrzenia zwierzęcia o chorobę zakaźną/odzwierzęcą oraz do przewiezienia zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce,

9) wypuszczanie zwierzęcia na wolność do jego środowiska naturalnego po wyzdrowieniu zwierzęcia, a jeśli miejsce wcześniejszego bytowania zwierzęcia nie jest znane wypuszczenie go na obszar, w którym dany gatunek występuje,

10) przekazywanie przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie zwłok zwierzęcych oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających na terenie m. in. ośrodka rehabilitacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

11) aby zadanie było ogólnodostępne, tj. dostępne dla wszystkich zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy.

Reklama